Nederlandse Internisten Vereniging
 

Indicatoren

Samenstelling commissie
dr. J.A. Schouten, voorzitter
mw. C. Brumsen
mw. I. Hommel

De voorzitter van de commissie Indicatoren is tevens namens de NIV gemandateerd om zitting te nemen in de adviescommissie Indicatoren van de Raad Kwaliteit. Deze raad betreft een vertegenwoordiging van 29 wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten. 

Contactpersoon NIV bureau
Samara Jaber, beleidsmedewerker Kwaliteit, tel. 030-2823421, jaber@niv.knmg.nl

Landelijke indicatorentrajecten
Door externe partijen worden steeds meer indicatoren ontwikkeld om de kwaliteit en veiligheid van zorg transparant te maken. De volgende landelijke trajecten zijn van belang voor internisten:

  1. Kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (VWS, IGZ, Orde, NVZ, NFU, V&VN, ZN, NPCF, Consumentenbond)

ad 1. Basisset Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen
De IGZ gebruikt de basisset prestatie-indicatoren bij het preventieve toezicht op ziekenhuizen. Dat houdt in dat met behulp van de informatie wordt bepaald of er een indicatie is voor nader onderzoek van de IGZ naar specifieke zorgprocessen in een ziekenhuis. De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in het boekje "Het resultaat telt". De commissie Indicatoren van de NIV heeft twee keer per jaar overleg met de IGZ, Orde, NVZ en NFU, waarbij zowel de samenstelling van de basisset als de resultaten worden besproken.