Nederlandse Internisten Vereniging
 

Forum Visitatorum

Samenstelling commissie
Klik hier voor de samenstelling van het Forum Visitatorum.

Contactpersoon Forum Visitatorum
Tanja Wouterse (NIV Bureau), tel. 030-2823409, wouterse@niv.knmg.nl

Wetenschappelijke Verenigingen van medisch specialisten voeren voor het eigen specialisme een visitatieprogramma uit ter bevordering van de kwaliteit van zorgverlening. Visitatie is omschreven als een ter plaatse te verrichten onderzoek, waarbij leden van de beroepsgroep in georganiseerd verband de omstandigheden waaronder zorg wordt verleend door collegae beoordelen op grond van de door de betreffende wetenschappelijke vereniging vastgestelde Kwaliteitsnormen. Bij de visitatie wordt nagegaan of de voorwaarden aanwezig zijn om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen. De kern van visitatie betreft het verkrijgen van inzicht in de praktijkvoering en het eventueel geven van adviezen.

De uitvoering van het programma is in handen van het Forum Visitatorum van de NIV. De visitaties worden uitgevoerd door een commissie ad hoc bestaande uit minimaal twee leden van het Forum Visitatorum, aangevuld met een medewerker van het Bureau van de NIV. De praktijkvoering wordt beoordeeld aan de hand van tevoren schriftelijk verstrekte gegevens en van gesprekken met de internisten en met vertegenwoordigers van relevante geledingen binnen en buiten het ziekenhuis. Een rondleiding door het ziekenhuis en inzage in dossiers maken deel uit van de visitatie. Conclusies en eventuele adviezen worden geformuleerd door het Forum Visitatorum in een plenaire vergadering.

Ten minste 3 maanden voor de visitatie ontvangt de maatschap alle visitatieformulieren. Mocht u de formulieren eerder willen ontvangen, dan kunt u zich wenden tot Tanja Wouterse via wouterse@niv.knmg.nl

Vertrouwelijkheid
Het Forum adviseert om het visitatierapport ter kennis te stellen van Stafbestuur en Raad van Bestuur. Dit betekent overigens niet dat het visitatierapport openbaar is dan wel met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur opvraagbaar is.


Forum-visitatiereglement-2015.pdf Forum-visitatiereglement-2015.pdf