Nederlandse Internisten Vereniging
 

Huishoudelijk reglement van de JNIV

Artikel 1 – Naam
De Juniorafdeling van de Nederlandse Internisten Vereniging, genaamd JNIV, is door de NIV-ledenvergadering op 18 november 1978 ingesteld, als afdeling (thans sectie) van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Artikel 2 – Doelstelling
De Junior afdeling van de Nederlandse Internisten Vereniging stelt zich ten doel binnen de structuur en daarmee binnen de statutaire doelstellingen van de Nederlandse Internisten Vereniging de belangen van de assistenten in opleiding voor Interne Geneeskunde te behartigen.

Artikel 3 – Afvaardiging in NIV-commissies
De Junior afdeling van de Nederlandse Internisten Vereniging heeft het recht voor het NIV-Bestuur en alle commissies en werkgroepen van de NIV (een) afgevaardigde(n) voor te dragen. In het Concilium Medicinae Internae (Centrale Opleidingscommissie en Plenaire Visitatiecommissie Interne Geneeskunde) zijn drie plaatsen beschikbaar voor JNIV-leden.

Artikel 4 – Geldmiddelen
De JNIV heeft geen eigen geldmiddelen – activiteiten worden in overleg met de NIV-penningmeester begroot binnen het budget van de NIV. Contracten worden uitsluitend aangegaan door de NIV-penningmeester. Ook overleg over sponsoring t.b.v. de JNIV valt daaronder i.v.m. de aansprakelijkheid van het NIV-Bestuur.

Artikel 5 – De feitelijke achterban
a. Gewone leden van de NIV die in hun (voor)opleidingsfase zijn, worden in principe gedefinieerd als JNIV-lid. De JNIV-leden hebben over alle zaken en personen binnen de NIV volledig stemrecht.
b. JNIV-leden zijn allen federatief lid van de LVAG. De jaarcontributie voor de LVAG wordt geïnd door de NIV en afgedragen op basis van het jaarlijks vast te stellen JNIV-ledental.

Artikel 6 – JNIV-bestuur- en afvaardiging in NIV-commissies
In verband met haar specifieke taak van belangenbehartiging voor assistenten, heeft de JNIV een Bestuur, dat gevormd wordt uit tenminste zes agio’s Interne Geneeskunde, bij voorkeur evenredig verdeeld uit de opleidingsregio’s.

Artikel 7 – Kandidaatstelling JNIV-bestuur
Het JNIV-Bestuur doet een voorstel voor kandidaten uit de regio van het aftredend lid; dit in overleg met de JNIV-leden uit de betreffende regio. De leden van het JNIV-Bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen door de JNIV-Ledenvergadering gekozen.

Artikel 8 – Benoeming JNIV-voorzitter en JNIV-secretaris
De voorzitter en de secretaris worden uit en door het JNIV-Bestuur gekozen en ter goedkeuring voorgesteld aan de JNIV-Ledenvergadering.

Artikel 9 – Zittingsduur JNIV-bestuurs- commissieleden
Het JNIV-Bestuur doet een voorstel voor kandidaten voor commissies respectievelijk werkgroepen binnen de Nederlandsche Internisten Vereeniging en voor de vervanging van kandidaten. De zittingsduur voor een commissie- bestuursfunctie is drie jaar met één herbenoemingstermijn van drie jaar.
 
Artikel 10 – JNIV-bestuursvergaderingen
De voorzitter leidt vergaderingen van het JNIV-Bestuur; hij/zij wordt bij afwezigheid vervangen door het langst zittende bestuurslid, of door een voorzitter die de vergadering uit haar midden kiest. De voorzitter vertegenwoordigt de Junior afdeling van de Nederlandsche Internisten Vereeniging in het Bestuur van de Nederlandse Internisten Vereeniging en is verantwoordelijk voor de contacten tussen beide besturen. De overige bestuursleden zijn verantwoordelijk voor, door het JNIV-Bestuur bepaalde taken.

Artikel 11 – JNIV-secretariaat
De secretaris verzorgt convocaties voor, en verslaglegging van, bijeenkomsten van de Vereeniging. Hij/zij stelt voorts een jaarverslag op, dat wordt gepubliceerd in de Nieuwsbrief. Hij/zij is verantwoordelijk voor afhandeling van in- en uitgaande post. Hij/zij wordt bij verhindering vervangen door een ander lid.

Artikel 12 – Besluitvorming
a. Alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige JNIV-leden.
b. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
c. Stemmingen in het JNIV-Bestuur over zaken geschieden mondeling. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk tenzij de JNIV-Vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.
d. Blanco en getekende stemmen zijn ongeldig.
Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt hergestemd tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen. Indien meer dan twee personen de meeste stemmen hebben verkregen dan wordt hergestemd tussen deze personen.
e. Gezien het feit dat de JNIV een sectie is van de NIV dient een besluit van een JNIV-vergadering te worden ingebracht bij het NIV-Bestuur om zonodig te worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van NIV.

Artikel 14 – Verantwoording binnen NIV-verenigingsverband
Van de onderwerpen die op een JNIV-jaarvergadering worden behandeld wordt het NIV Bestuur op de hoogte gesteld. De JNIV-voorzitter brengt verslag uit over actuele JNIV (bestuurs-)activiteiten in de NIV-bestuursvergadering. Notulen van JNIV-bestuursvergaderingen worden in afschrift gezonden aan het DB van de NIV.

Artikel 15 – Beheer en Ondersteuning
Alle secretariaatswerkzaamheden alsmede vergaderingen en bijeenkomsten t.b.v. de JNIV worden bekostigd door de NIV en komen tot stand met bemiddeling van het NIV-Bureau. Het JNIV-bestuur wordt administratief en organisatorisch maximaal ondersteund door personeel op het NIV-Bureau. Vergaderingen vinden in principe plaats in ‘Domus Medica’ te Utrecht.

Artikel 16 – Huishoudelijk reglement
Het Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd worden door de Ledenvergadering van de JNIV met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
In gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het JNIV-bestuur, daarbij in aanmerking nemend dat de NIV-statuten de leidraad zijn.