Nederlandse Internisten Vereniging
 

Aanbieders van nascholing


Ga naar:

 
Handleidingen
 • De volledige handleiding vindt u op de website van de KNMG.
 • Voor een verkorte handleiding van de belangrijkste zaken verwijzen wij u naar de bijlage onderaan de pagina. 

Tarieven per 1-1-2015

 excl. BTW incl. BTW 
Commerciële/gesponsorde bijeenkomsten (cat A): € 225,00€ 272,25
Niet-commerciële/niet-gesponsorde bijeenkomsten (cat B):€   75,00€   90,75
Toeslag spoedaanvraag:€   50,00€   60,50

 

 • Categorie A: Dit zijn nascholingen die gesponsord zijn (dan wel door de sponsor zelf worden georganiseerd) EN/OF waar inschrijfgeld wordt gevraagd aan de deelnemers.
 • Categorie B: Dit zijn nascholingen waar deelname gratis is EN zonder sponsoring (in welke vorm dan ook).

 

Intensive Care nascholingen

De NIV vervult een coördinerende rol bij de accreditatieaanvragen op het gebied van de intensive care geneeskunde. Zie voor details het huishoudelijk reglement elders op deze website.

MKSAP

MKSAP regionale bijeenkomsten worden geaccrediteerd mits deze gestructureerd zijn, blijkend uit een agenda en een door de deelnemers per sessie getekende presentielijst. Per bijgewoond bijeenkomstuur kan één accreditatiepunt worden genoteerd. De voorbereidingstijd wordt niet geaccrediteerd.

Aanvraagprocedure NIV: Zie huishoudelijk reglement

Eisen accreditatieaanvraag / Criteria accreditatie: Zie huishoudelijk reglement

Casuïstiek / Regionale refereeravonden / Lagerhuisdebatten:
Zie huishoudelijk reglement

Blokkade nieuwe aanvragen

Met ingang van 1 januari 2010 kunnen aanbieders van bij- en nascholing pas nieuwe nascholingen in GAIA plaatsen als de presentielijsten van scholingen die 90 dagen of langer geleden hebben plaatsgevonden, verwerkt zijn in GAIA. Indien uw account geblokkeerd is, controleer dan of er aanvragen zijn waar de presentie nog van openstaat. Mocht het gaan om bijv. een nascholing die geannuleerd is die zorgt voor de blokkade, vul dan bij deze nascholing in dat de nascholing niet doorgegaan is om aan uw plicht om presentie in te voeren van deze nascholing te voldoen.

Facturatie

De facturen ontvangt u niet per post, maar er wordt een pdf gemaakt en die kunt u zelf uitprinten. Elke factuur moet separaat betaald worden o.v.v. het factuurnummer dat met 'pid' begint. De letters pid dus ook bij de betaling vermelden! Wanneer de betaling binnen is ontvangt de vereniging(en) via het GAIA systeem een bericht hiervan en wordt de beoordeling in gang gezet. Dus hoe sneller de betaling is afgehandeld, des te sneller heeft u uw accreditatietoekenning.

Mogelijke oorzaken betalingsproblemen:

A. het pid nummer is niet of niet correct vermeld op de overschrijving dan is het bedrag niet binnen gekomen bij de vereniging en kan de aanbieder het volgende (alléén digitaal!) opsturen naar support@pe-online.org:

1. Kopie bankafschrift (logo bank er op) met
    a. het PID nummer,
    b. het bijbehorend bedrag
    c. en het rekeningnummer van DocData op het afschrift én
2. schermprint bankierprogramma met gegevens over de overboeking (inclusief de tekst in de mededeling!) én nascholings ID nummer waar het bedrag voor bestemd is.

B. of er is een gecombineerde betaling, d.w.z. twee factuurbedragen onder 1 pid nr overgemaakt dan is het totale bedrag wel bij de betreffende vereniging binnengekomen. De vereniging die teveel heeft ontvangen is zelf verantwoordelijk om het teveel betaalde bedrag terug te storten. Daarna kan de aanbieder alsnog de openstaande facturen betalen. 

Algemene nascholing (ABAN)

Eén centraal loket voor het aanvragen van accreditatie voor algemene nascholing voor:

 • huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten;
 • medisch specialisten;
 • sociaal geneeskundigen.

Algemene nascholing betreft de niet-vakinhoudelijke nascholing: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatievaardigheden, managementvaardigheden, e.d.

Doelgroep huisartsen + specialisten (ABAN of niet)?

De afspraak voor een bijeenkomst waaraan huisartsen en medisch specialisten deelnemen is:
 • als het gaat om huisartsenkennis, accrediteert het ABAN;
 • als het gaat om medisch specialistische kennis, accreditereren de betreffende wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten.
Het aantal specialismen is dus geen criterium. Wel is een vuistregel: hoe meer specialismen deelnemen, hoe algemener vaak de inhoud van de cursus. Een superspecialistische cursus voor meer dan 20 verenigingen is niet waarschijnlijk.  
inhoudaantal verenigingenniveau nascholingindienen bij
algemeenmeerderespecialistenniveauABAN
vakinhoudelijkmeerderespecialistenniveauWV-en
vakinhoudelijkmeerderehuisartsenniveauABAN
 

Contactpersoon van het ABAN is Annet Louw, bureaumanager, a.louw@fed.knmg.nl, via tel. (030) 28 23 882.

Accreditaties van het ABAN zijn geldig voor alle BIG-erkende specialismen m.u.v. radiologie. Hoewel het ABAN altijd voor alle specialismen tezamen accreditatie toekent, staat het de aanbieder vrij om de doelgroep van zijn scholing tot een kleiner aantal specialismen te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cursus over de DBC-systematiek, die interessant is voor medisch specialisten, maar niet voor huisartsen.

De accreditatie aanvragen voor vakinhoudelijke nascholing op specialistenniveau kunnen niet worden ingediend bij het ABAN. Deze kunnen alleen worden ingediend bij de betreffende wetenschappelijke verenigingen. 

Disclosure sheets sprekers

Zie bijlagen voor de toelichting.

EACCME (UEMS)

De EACCME punten van internationale nascholingen betreffende interne geneeskunde (= geaccrediteerd door de European Accreditation Council van de European Union of Medical Specialists) worden door de NIV erkend. Dit betekent dat Nederlandse aanbieders van dergelijke internationale nascholingen deze kosteloos kunnen indienen bij de NIV, nadat de EACCME punten bekend zijn. Werkwijze is als volgt:

 • nascholing indienen via het GAIA-systeem
 • duidelijk aangeven dat de aanvraag al geaccrediteerd is door de UEMS (bijv. in het veld 'toelichting voor accreditatiecommissie' of bij 'omschrijving en doelen')
 • bewijs van deze accreditatietoekenning toevoegen bij 'extra bijlagen voor accreditatiecommissie'
 • uw aanvraag wordt niet gefactureerd
 • uw aanvraag wordt per omgaande geaccrediteerd
 • na afloop presentie invoeren van de Nederlandse deelnemers

Europese accreditatie aanvragen gaat via de website van de UEMS. Formulieren staan onderaan de pagina. Let op! Zij maken onderscheid tussen Live educational events of e-Learning materials. Elk met een eigen aanvraagformulier.

Pilot zelfevaluatie gunstbetoon (CGR) per 1 mei 2014

Zie ook bijlagen voor de toelichting en handleiding.

In het elektronische aanvraagformulier voor de accreditatie van nascholing moeten aanbieders van nascholing altijd al aangeven dat zij zich zullen houden aan de regels voor gunstbetoon, zoals die zijn opgesteld door de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) (www.cgr.nl) Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waren van opvatting dat de accreditatiecommissies van de wetenschappelijke verenigingen zouden moeten toetsen, of aanbieders van nascholing zich daadwerkelijk aan de regels voor gunstbetoon houden. De wetenschappelijke verenigingen hebben deze taak altijd afgewezen, omdat zij het toetsen op gunstbetoon de verantwoordelijkheid vinden van de CGR en IGZ. Als compromis met VWS en IGZ hebben de wetenschappelijke verenigingen ermee ingestemd om een ‘zelfevaluatie gunstbetoon’ in het elektronische aanvraagformulier van GAIA op te nemen. 

Buitenlandse nascholingen met recreatieve onderdelen, zoals skiën

De commissie Accreditatie van de NIV is van mening dat het voor de beeldvorming van de beroepsgroep beter is om recreatieve bezigheden (skiën, duiken of anderszins) los te koppelen van het volgen van nascholing. Recreatie moet los worden gezien van het volgen van nascholing, ook als de deelnemers de kosten hiervan voor hun eigen rekening nemen. Voor de buitenwacht is dat namelijk niet duidelijk te scheiden. Ook de Inspectie focust zich sinds enkele jaren sterker op de naleving van het gunstbetoon en vindt skiën, duiken of soortgelijke activiteiten niet langer acceptabel als nevenschikkend doel bij of onderdeel van een nascholing. Nascholingen die ter accreditatie worden aangeboden, waarin nadrukkelijk tijd is ingeruimd voor deze elementen zullen niet langer geaccrediteerd worden, zelfs als de kwaliteit van de nascholing niet ter discussie staat. Deze wijziging is zowel door het Concilium als het NIV bestuur bekrachtigd.


GAIA-Handleiding-Aanbieder---verkorte-versie-2013.pdf GAIA-Handleiding-Aanbieder---verkorte-versie-2013.pdf
Gunstbetoon-Bericht-aan-aanbieders-via-GAIA-op-24-april-2014.docx Gunstbetoon-Bericht-aan-aanbieders-via-GAIA-op-24-april-2014.docx
disclosure-belangen-sprekers---NL-versie-2014-05-15.docx disclosure-belangen-sprekers---NL-versie-2014-05-15.docx
disclosure-belangen-spreker---ENG-versie-2014-05-15.docx disclosure-belangen-spreker---ENG-versie-2014-05-15.docx
Handleiding-CGR-toets-in-GAIA-20140425.pdf Handleiding-CGR-toets-in-GAIA-20140425.pdf
Levert-een-programmaonderdeel-wel-of-geen-accreditatiepunten-op.doc Levert-een-programmaonderdeel-wel-of-geen-accreditatiepunten-op.doc