Nederlandse Internisten Vereniging
 

Persoonlijk dossier

Account activeren: activeringspagina 
Persoonlijk dossier / inloggen: persoonlijk dossier
Meer informatie:  website GAIA (KNMG)
 

 Zelf toevoegen aan uw dossier (zie bijlage)
- (op voorhand geaccrediteerde) buitenlandse nascholing
- op voorhand geaccrediteerde buitenlandse online nascholing
- geaccrediteerde nascholing NVR / NVKG / NVMDL

Niet gevalideerd
Alle nascholingen die u zelf aan uw dossier toevoegt krijgen de status 'niet gevalideerd'. De zelf toegevoegde punten tellen bij uw herregistratie wel mee, onder de voorwaarde dat het betreffende certificaat is toegevoegd.

Niet aanwezig?
Indien er nascholing in uw dossier staat die u niet heeft bijgewoond, dan kunt u dit verwijderen door te klikken op de betreffende datum. (Dit kan voorkomen doordat u bijv. Janssen heet en de aanbieder abusievelijk de verkeerde Janssen heeft geselecteerd bij het toevoegen van de nascholingspunten.)

Nascholen buiten eigen vakgebied (max. 25%)
Internisten kunnen vanaf 1 mei 2013 geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, met een maximum van 50 accreditatiepunten (= 25% van het totaal aantal punten dat behaald moet worden in 5 jaar tijd). Die punten tellen dan ook mee voor de herregistratie als internist. Deze mogelijkheid, inclusief de begrenzing op 50 punten, wordt vanaf 1 mei ingesteld in het persoonlijk GAIA-dossier.

De reden voor deze aanpassing is dat de praktijk erom vraagt. Internisten kunnen op deze wijze voor dit beperkt aantal punten nascholen in bijv. de cardiologie, neurologie, klinische genetica, microbiologie, psychiatrie etc. (Excl. nascholingen van thoraxchirurgen, laboratoriumartsen en radiologen, want zij zijn niet aangesloten op GAIA.)

Buitenlandse nascholingen buiten eigen vakgebied
Indien u niet-internistische nascholing heeft gevolgd in het buitenland, dan kunt u deze ter accreditatie aanbieden bij de NIV via een 'aanvraag buitenlandse nascholing'. De punten worden echter alleen overgenomen indien u bewijs kunt overleggen dat deze nascholing door de betreffende vereniging in Nederland wordt erkend.

'Lijstverbindingen'
Daarnaast kent de NIV al zogenaamde 'lijstverbindingen' met de klinische geriatrie, reumatologie en MDL. Deze nascholingen kunnen onbeperkt gevolgd worden, want deze worden tot het vakgebied van de internist gerekend.

Op de pagina 'congresagenda' vindt u alle linkjes naar de geaccrediteerde nascholingen van andere wetenschappelijke verenigingen.

Deelname kwaliteitsvisitaties (informatie van RGS)
In het Kaderbesluit CCMS van 9 februari 2004, in werking getreden op 1 januari 2005, is voor het eerst vastgelegd dat een medisch specialist (onder andere) moet hebben deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie om in aanmerking te kunnen komen voor herregistratie.
In haar beleid heeft de (voormalige) Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) destijds bepaald dat medisch specialisten vanaf 1 januari 2006 getoetst zullen worden op de visitatie-eis. 

Geen deelname aan de kwaliteitsvisitatie
In het Kaderbesluit CCMS is eveneens vastgelegd dat de RGS in bijzondere gevallen op basis van daartoe opgestelde beleidsregels ontheffing kan verlenen van de eis tot het deelnemen aan kwaliteitsvisitatie. In de Beleidsregels RGS staat dat omstandigheden of verplichtingen waardoor de medisch specialist niet in persoon kan deelnemen aan de kwaliteitsvisitatie het recht op hernieuwing van de inschrijving in beginsel niet beperken wanneer de medisch specialist de visitatiecommissie zo spoedig mogelijk dan wel ten minste twee weken voor de kwaliteitsvisitatie inlicht over (de reden van) zijn afwezigheid en daarnaast schriftelijk zijn aandeel toelicht.
Verder staat er dat, indien zich dringende omstandigheden van bijzondere aard voordoen waardoor niet aan deze termijn kan worden voldaan, de RGS afweegt of, gezien de bijzondere omstandigheden, toch kan worden gesteld dat er sprake is van een recht op hernieuwing van de inschrijving.

Beoordeling deelname
Bij de beoordeling van een aanvraag tot herregistratie wordt bovenstaande beleidsregel als volgt gehanteerd.
Bij het indienen van een aanvraag tot herregistratie wordt de medisch specialist de gelegenheid geboden aan te geven of hij in de vijf jaar voor het verstrijken van zijn inschrijving heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie. Indien de specialist bij zijn aanvraag tot herregistratie aan de RGS aangeeft dat hij in die periode niet heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie, dient hij daarbij de reden te vermelden voor het niet deelnemen. De RGS beoordeelt dan of er omstandigheden buiten zijn schuld zijn geweest waardoor hij niet heeft kunnen deelnemen aan de visitatie. Constateert de RGS dat deze omstandigheden aanwezig zijn, dan kan de specialist alsnog in aanmerking komen voor herregistratie, mits is voldaan aan de overige vereisten.
Tot op heden oordeelde de RGS dat er in alle gevallen waarin niet deelgenomen was aan kwaliteitsvisitatie er sprake was van verschoonbare redenen. Echter wordt er niet in alle gevallen aan de in de Beleidsregels RGS genoemde termijn voldaan. De RGS verbindt hier echter geen consequenties aan, omdat pas met de aanvraagformulieren tot herregistratie wordt verzocht aan de specialist om aan te geven of deze heeft deelgenomen aan kwaliteitsvisitatie.

Contact wetenschappelijke vereniging
De RGS neemt in beginsel geen contact op met de wetenschappelijke vereniging bij de beoordeling of er sprake is van verschoonbare redenen. Dit kan echter wel gebeuren indien de RGS het nodig acht nadere informatie te verkrijgen over deze reden.
 
Nadere informatie
Wenst u naar aanleiding van bovenstaande in overleg te treden met de RGS over de kwaliteitsvisitatie of heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog nadere vragen? Dit kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar herregistratie@fed.knmg.nl. U kunt ook bellen naar 030-28 23 906.


KNMG-GAIA-folder-voor-artsen-december-2013-v11.pdf KNMG-GAIA-folder-voor-artsen-december-2013-v11.pdf
Handleidingen-zelf-toevoegen-aan-persoonlijk-dossier-bijgewerkt-17-06-2015.pdf Handleidingen-zelf-toevoegen-aan-persoonlijk-dossier-bijgewerkt-17-06-2015.pdf
Wijzigingen-persoonlijk-GAIA-dossier-specialist-zomer-2012.pdf Wijzigingen-persoonlijk-GAIA-dossier-specialist-zomer-2012.pdf