Nederlandse Internisten Vereniging
 

Statuten

 

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:
Nederlandse Internisten Vereniging, statutair gevestigd te Utrecht, per 17 juli 2015.

BEGRIPSBEPALINGEN

1.In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
algemene ledenvergadering betekent het orgaan van de vereniging dat in Titel 2 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering, tenzij uit de context blijkt dat het een vergadering van de algemene ledenvergadering betreft.
bestuur betekent het bestuur van de vereniging.
FMS betekent de statutair te Utrecht gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Federatie Medisch Specialisten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40483480.
JNIV betekent een juniorafdeling, te weten het orgaan van de vereniging dat  in artikel 41a van Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als afdeling.
 KNMG betekent de statutair te Utrecht gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40476133.
LAD betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40477980.
 leden of lid betekent de leden of een lid van de vereniging, tenzij anders vermeld.
 medisch specialist betekent een arts die is opgeleid in een deelgebied van de geneeskunde als omschreven onder A.5. en A.6. in het Kaderbesluit CCMS met in werking treding één januari tweeduizend dertien.
 praktiserend medisch specialist betekent een medisch specialist die hetzij in vrij beroep hetzij in dienstverband werkzaamheden verricht in Nederland als medisch specialist en patiëntenzorg-, opleidings-, onderwijs-, onderzoek- dan wel managementactiviteiten verricht  en is geregistreerd in een register zoals dat wordt gehouden door de RGS.
 RGS betekent Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de KNMG.
 schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
 statuten betekent de statuten van de vereniging.
 vereniging betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de statutair te Utrecht gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Internisten Vereniging.
2.Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met verwijzingen in deze statuten naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’.


NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1 

1.De vereniging draagt de naam: Nederlandse Internisten Vereniging.
2.De vereniging is gevestigd te Utrecht. 
3.De vereniging is opgericht op negen en twintig november negentienhonderd één en dertig en is voor onbepaalde tijd aangegaan.


DOEL

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de intern geneeskundige zorg door het bevorderen van de kennis en vaardigheden in het voorkomen, tijdig opsporen en behandelen van interne ziekten, het bevorderen van de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in de intern geneeskundige praktijk en het behartigen van de maatschappelijke belangen van hen die dit deel van de geneeskundige praktijk beoefenen.

MIDDELEN

Artikel 3

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a.het houden van bijeenkomsten;
b.het in leven roepen van geëigende commissies;
c.het samenwerken met andere verenigingen en organisaties;
d.het uitgeven van publicaties;
e.het beoefenen en bevorderen van alles, wat met de doelstellingen van de vereniging in overeenstemming is.


LEDEN

Artikel 4

1.
a.
b.
c.
d.
e.

De vereniging kent: 
gewone leden; 
buitengewone leden; 
ereleden; 
seniorleden;
buitenland-leden. 

2.Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen zijnde artsen die in het register zoals dat wordt gehouden door de RGS zijn ingeschreven als internist, alsmede alle arts assistenten, die in opleiding of in vooropleiding zijn in de interne geneeskunde.
3.Buitengewone leden kunnen zijn zij die niet voor een gewoon lidmaatschap in aanmerking kunnen komen maar die als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn aangenomen.
4.Ereleden zijn zij, die als zodanig door het bestuur worden benoemd.
5.Seniorleden zijn medisch specialisten die de interne geneeskunde niet meer of niet in voldoende omvang uitoefenen.
6.Buitenland-leden zijn internisten die werkzaam zijn buiten Nederland. Gewone leden die in het register zoals dat wordt gehouden door de RGS zijn ingeschreven als internist en die gedurende hun gewoon lidmaatschap niet langer kwalificeren als praktiserend medisch specialist vanwege het feit dat zij niet langer als zodanig werkzaam zijn binnen Nederland maar in het buitenland, worden aangemerkt als buitenland-lid met ingang van een januari volgend op het jaar waarin het betreffende gewone lid werkzaam is in het buitenland.


Artikel 5

1.Om gewoon lid, buitengewoon lid of buitenland-lid als bedoeld in artikel 4 lid 6 eerste volzin van de vereniging te worden, dient men zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur.
2.Na aanmelding beslist het bestuur voorlopig op het verzoek.
3.Tot de definitieve toelating als gewoon lid, buitengewoon lid of buitenland-lid als bedoeld in artikel 4 lid 6 eerste volzin, wordt besloten door de algemene ledenvergadering.


Artikel 6

De arts assistenten die lid van de vereniging zijn, zijn georganiseerd in een  JNIV, waarvoor bij huishoudelijk reglement van de JNIV nadere regels zijn gesteld.

Artikel 7

1.Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a.door overlijden van het lid;
b.door schriftelijke opzegging door het lid. 
Het lidmaatschap eindigt tegen het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd mits de opzegging ten minste twee maanden voor het einde van dat boekjaar is gedaan; anders eindigt het tegen het einde van het volgend boekjaar. Het bestuur kan dispensatie geven voor de termijn van twee maanden;
c.door schriftelijke opzegging namens de vereniging.
Deze opzegging kan door het bestuur gedaan worden, wanneer een lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand,  niet (meer) voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld en bovendien wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d.door ontzetting.
Ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen (naar boven af te ronden). Ontzetting kan op voorstel van het bestuur of ten minste vijf gewone leden, indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De betrokkene is bevoegd binnen een (1) maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering;
e.door royement wegens wanbetaling.
Dit kan door het bestuur worden uitgesproken, indien een lid na daartoe te zijn aangemaand zijn/haar contributieverplichting binnen de gestelde periode niet nakomt gedurende twee achtereenvolgende jaren.
2.Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit met opgaaf van redenen.
3.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.


GELDMIDDELEN

Artikel 8

1.
a.
b.
c.
d.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
contributies;
giften, erfstellingen, legaten; 
opbrengsten van vermogen;
andere baten.

2.De jaarlijkse contributie van de leden wordt op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld.


BESTUUR

Artikel 9

1.Het bestuur van de vereniging dat door en uit de algemene vergadering wordt benoemd bestaat uit ten minste zeven leden. Het dagelijks bestuur wordt uit en door het bestuur samengesteld. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering steeds in functie benoemd voor een periode van drie jaar.
2.Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treedt maximaal één/derde gedeelte van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal drie jaar.
3.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.door het verlenen van voortijdig ontslag door de algemene vergadering;
b.door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
c.door bedanken.
4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger, in de functie die vacant komt. Een voorstel hiertoe wordt door het bestuur schriftelijk gedaan. Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen als de kandidatuur wordt gesteund door twintig gewone leden. 


TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 10

1.Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De doelstellingen vormen hiervoor de basis.
2.Het bestuur convoceert jaarlijks ten minste een algemene ledenvergadering.
3.Indien leden of groepen van leden zich tot het bestuur wenden met een schriftelijk verzoek om steun bij de behartiging van hun belangen als aangegeven in artikel 2, dient het bestuur zo mogelijk de gevraagde steun te verlenen.
4.Het bestuur kan een deel van zijn werkzaamheden delegeren aan andere, daartoe door de vereniging ingestelde commissies en /of werkgroepen en/of adviseurs en/of medewerkenden.
5.Het bestuur kan medewerkers in dienst nemen als hulp bij de uitvoering van zijn taak.
6.Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en bij staken der stemmen geeft de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de stem van zijn/haar plaatsvervanger, de doorslag.
7.Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering;
a.het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b.het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
8.Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.


VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuur hetzij door de voorzitter en bij ontstentenis of belet door zijn/haar/hun plaatsvervanger(s). Het bestuur kan een lid of een persoon in dienst van de vereniging benoemen om de vereniging extern te vertegenwoordigen zoals nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

CONCILIUM MEDICINAE INTERNAE

Artikel 12

1.Aan het bestuur van de vereniging is een Concilium toegevoegd. De taak van het Concilium Medicinae Internae is het bestuur te adviseren over de opleiding tot internist en tevens over de opleiding van andere specialisten, voor zover deze opleiding de interne geneeskunde betreft. Het Concilium adviseert tevens over de opleiding in deelgebieden van de Interne Geneeskunde. Daarnaast geeft het Concilium de vereniging raad aangaande het in leven roepen van geëigende commissies en het samenwerken met andere verenigingen en organisaties.
2.Het Concilium fungeert als Plenaire Visitatie Commissie van de RGS en wordt als zodanig benoemd door de RGS.


Artikel 13

De benoeming van de leden van het Concilium wordt bekrachtigd door de algemene ledenvergadering, nadat hiertoe een voorstel is gedaan door het bestuur het Concilium gehoord hebbende.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 14

1.Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden.
2.Plaats en tijd van te houden vergaderingen worden vastgesteld door het bestuur. De oproeping geschiedt door of namens de secretaris schriftelijk aan de adressen van de leden, volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de algemene vergadering niet meegerekend.
De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt. Bij de oproeping worden de op de algemene vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
3.Algemene ledenvergaderingen moeten worden belegd wanneer ten minste twintig gewone leden hun verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur hebben kenbaar gemaakt. Het bestuur zal alsdan binnen vier weken deze vergaderingen doen houden op een plaats en tijd door het bestuur zelf te bepalen, geconvoceerd als eerder omschreven. 
4.Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Alleen de gewone leden hebben stemrecht.
5.De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Van het verhandelende in de ledenvergadering wordt door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden zo spoedig mogelijk na de vergadering op de website van de vereniging geplaatst. Op de eerstvolgende vergadering worden de notulen ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd.
6.De ledenvergadering neemt het besluit tot dechargering van het bestuur.


BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 15

1.Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
2.Ieder gewoon lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
3.Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen schriftelijk, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.
4.Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
5.Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen.
6.Bij staken van stemmen geeft de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid die van zijn/haar plaatsvervanger de doorslag.
7.Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
8.Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd indien dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.


BOEKJAAR

Artikel 16

1.Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2.Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3.Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4.Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5.Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.


STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 17

1.De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf dagen voor de vergadering tot na de afloop van de vergaderdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.
2.Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, en met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 lid 9.
3.De statutenwijziging treedt niet in werking, voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.


Artikel 18 

1.Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 17 leden 1 en 2 is bepaald, waarbij in de oproeping tot vergadering moet worden vermeld dat ontbinding wordt voorgesteld.
2.De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3.Indien ten minste tien gewone leden tezamen zulks wensen, zullen zij bevoegd zijn de bezittingen van de vereniging te kopen tegen de waarde, welke daarvoor wordt vastgesteld op de wijze als door de wet is voorgeschreven voor verdeling van gemeenschappen.
4.Een na de vereffening eventueel resterend batig saldo zal ten goede komen aan een door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen organisatie of instelling met een gelijksoortige of een zoveel mogelijk verwante doelstelling als in artikel 2 omschreven.
5.Het archief van de vereniging zal alsdan aan een door de ledenvergadering aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon ter bewaring gedurende 7 jaren worden aangeboden.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

REGELING INZAKE VERBONDENHEID KNMG, LAD en FMS

Artikel 20

1.Personen die als gewoon lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging alsmede ereleden die voldoen aan de vereisten voor een gewoon lidmaatschap, zijn als zodanig onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNMG en haar organen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de in KNMG-verband vastgelegde gedragsregels, taakverdelingen en andere afspraken. Voorts zijn voormelde personen onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de KNMG.
2.Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de vereniging kwalificeert als federatielid van de FMS en voorts indien en voor zolang de FMS kwalificeert als lid van de KNMG.
3.Personen die als gewoon lid toetreden tot de vereniging - doch een en ander voor zover zij kwalificeren als medisch specialist in dienstverband -, worden daardoor tevens lid van de LAD en zijn alsdan als zodanig onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de LAD en haar organen, tenzij een dergelijk persoon bij diens aanmelding als lid van de vereniging uitdrukkelijk aangeeft geen prijs te stellen op het lidmaatschap van de LAD. Indien een dergelijk persoon aangeeft wel prijs te stellen op het lidmaatschap van de LAD, is het bestuur gemachtigd diens persoonsgegevens zoals vermeld in de verwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de Federatie, via de Federatie ter beschikking te stellen aan de LAD. Opzegging van het lidmaatschap van de LAD geschiedt met inachtneming van hetgeen daartoe is bepaald in de statuten van de LAD. Het betrokken lid stelt het bestuur schriftelijk in kennis van het einde van diens lidmaatschap van de LAD.
4.Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de vereniging kwalificeert als federatielid van de Federatie en voorts indien en voor zolang in dat geval de overeenkomst tussen de Federatie en LAD ten aanzien van het bepaalde in lid 3 van dit artikel en als nader omschreven in de statuten van de Federatie, voortduurt.
Bij wijze van overgangsbepaling worden personen die op het moment van toetreding van de vereniging tot de Federatie kwalificeren als gewoon lid alsmede ereleden die voldoen aan de vereisten voor een gewoon lidmaatschap - doch een en ander voor zover zij kwalificeren als medisch specialist in dienstverband en uitsluitend voor zover zij niet reeds lid zijn van de LAD -, geacht volmacht te hebben gegeven aan het bestuur om hen aan te melden als lid van de LAD, waarmee zij alsdan als zodanig zijn onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de LAD en haar organen, tenzij een dergelijk lid uitdrukkelijk aangeeft dan wel heeft aangegeven geen prijs te stellen op het lidmaatschap van de LAD. Het bestuur is gemachtigd persoonsgegevens zoals vermeld in de verwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de Federatie van gewone leden alsmede ereleden die voldoen aan de vereisten voor een gewoon lidmaatschap - doch een en ander voor zover zij kwalificeren als medisch specialist in dienstverband, via de Federatie ter beschikking te stellen aan de LAD. Opzegging van het lidmaatschap van de LAD geschiedt met inachtneming van hetgeen daartoe is bepaald in de statuten van de LAD. Het betrokken lid stelt het bestuur in kennis van het einde van diens lidmaatschap van de LAD.
5.Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de LAD, indien en voor zover het lidmaatschap van de LAD voortvloeit uit het bepaalde in lid 3 van dit artikel. De LAD wordt van de beëindiging als bedoeld in de vorige volzin door het bestuur op de hoogte gesteld.
6.Personen die als gewoon lid van de vereniging toetreden of reeds zijn toegetreden alsmede ereleden die voldoen aan de vereisten voor een gewoon lidmaatschap een en ander voor zover zij kwalificeren als praktiserend medisch specialist, kwalificeren als aangeslotene van de FMS  en zijn alsdan als zodanig onderworpen aan de statuten en reglementen van de FMS alsmede aan de besluiten van de algemene vergadering van de FMS voor zover deze betrekking hebben op de aangeslotenen.
De erkenning als aangeslotene komt te vervallen indien en zodra een gewoon lid niet langer kwalificeert als gewoon lid dan wel een erelid niet langer voldoet aan de vereisten voor een gewoon lidmaatschap. De erkenning als aangeslotene komt tevens te vervallen indien en zodra de vereniging niet langer kwalificeert als federatielid van de FMS.
7.Het bestuur is gehouden nieuwe en bestaande leden, zoveel mogelijk op transparante wijze te informeren over de mate waarin alsmede de doeleinden waarvoor de gegevens aan de KNMG, de LAD en de FMS worden verstrekt. Nieuwe leden worden daartoe bij het aangaan van het lidmaatschap geïnformeerd. Bestaande leden op het moment dat er een wijziging plaatsvindt in de mate waarin en/of de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verstrekt ten opzichte van eerdere informatie die daartoe door het bestuur aan de leden is verstrekt.
8.Het bepaalde in lid 7  van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de vereniging kwalificeert als federatielid van de FMS.
9.Deze statuten mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten van de FMS. Wijziging van het begrip (praktiserend) medisch specialist , het bepaalde in artikel 4 lid 2 alsmede het bepaalde in dit artikel, behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de FMS.
10.Het bepaalde in lid 9  van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de vereniging kwalificeert als federatielid van de FMS.