Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Reglement voor de toekenning van de JNIV opleidingsprijs


Artikel 1
In 2010 is de JNIV-opleidingsprijs ingesteld om AIOS te stimuleren tot het kritisch beoordelen van de eigen opleiding en opleiders, opleiders te stimuleren en te inspireren tot verbetering van kwaliteit van de opleiding en om de naamsbekendheid van de (J)NIV te vergroten.

In dit reglement wordt verstaan onder:
“JNIV”  Junior Nederlandse Internisten Vereniging
“NIV” Nederlandse Internisten Vereniging

Artikel 2

  1. Eenmaal per twee jaar zal één JNIV-opleidingsprijs, bestaande uit een geldbedrag van € 1.000 en een oorkonde, worden toegekend aan een erkende opleidinginrichting interne geneeskunde.
  2. Voor de JNIV-opleidingsprijs komen opleidingsinrichtingen interne geneeskunde in aanmerking die door de aldaar werkende AIOS genomineerd zijn omdat ze zich onderscheiden op het gebied van kwaliteit van de opleiding. 

Artikel 3  

  1. Nominaties voor de JNIV-opleidingsprijs vinden plaats door de gehele groep van AIOS interne geneeskunde die werkzaam is in de betreffende opleidingsinrichting. Het is mogelijk meer dan één nominatie per opleidingsinrichting in te dienen.
  2. Nominaties dienen schriftelijk ingediend te worden en opgesteld te zijn aan de hand van de verschillende beoordelingscriteria die openbaar gemaakt zullen worden.

Artikel 4

  1. Beoordeling van de nominaties voor de JNIV-opleidingsprijs vindt plaats aan de hand van vooraf opgestelde en openbaar gemaakte beoordelingscriteria.
  2. Beoordeling van alle nominaties vindt plaats door een door de JNIV aangesteld bestuur, waarin minstens één JNIV-bestuurslid zitting heeft.
  3. Bij de initiële beoordeling wordt een selectie van drie interne opleiding klinieken gemaakt, die het meest in aanmerking komen voor het ontvangen van de prijs.

Artikel 5
De beslissing over de toekenning van de uiteindelijke JNIV-opleidingsprijs vindt plaats tijdens de JNIV jaarconferentie, de LOIG of tijdens de Internistendagen. Het aangestelde bestuur zal in de regel reeds een voorselectie van drie (3) opleidingsinrichtingen gemaakt hebben. Deze keuze geschiedt door een meerderheid van stemmen onder alle bezoekers van de JNIV jaarconferentie inclusief de leden van het JNIV bestuur. Alleen JNIV-leden hebben stemrecht. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de JNIV voorzitter.

Artikel 6

  1. De uitreiking van de JNIV-opleidingsprijs geschiedt tijdens de JNIV jaarconferentie, de LOIG of tijdens de Internistendagen.
  2. De uitreiking van de JNIV-opleidingsprijs geschiedt door de voorzitter van de JNIV-opleidingsprijscommissie of door degene die door het JNIV bestuur hiertoe is verzocht.

Artikel 7
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de JNIV.

Artikel 8
Dit reglement geldt vanaf juli 2010.