Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Richtlijnen


Werken volgens richtlijnen
De commissie Richtlijnen van de NIV vindt het van groot belang dat actuele richtlijnen, met betrekking tot de interne geneeskunde, door de NIV leden worden geïmplementeerd. Enerzijds levert dit een kwaliteit verhogend effect en anderzijds zorgt het voor uniformiteit en transparantie van ons dagelijkse werk. Er zijn verschillende mogelijkheden om richtlijnen te implementeren en te evalueren of gewerkt wordt volgens richtlijnen. Hier volgt een handreiking ten aanzien van het implementeren van richtlijnen.

Waar zijn richtlijnen te vinden?
De actuele richtlijnen interne geneeskunde zijn opgenomen in de NIV database kwaliteit  en te raadplegen op www.internisten.nl/gzi2. Tevens zijn deze te vinden op de website van de Kwaliteitskoepel alwaar ook andere medisch specialistische richtlijnen te vinden zijn (http://www.kwaliteitskoepel.nl/).  

Is het verplicht om richtlijnen te volgen?
Van internisten wordt verwacht dat zij werken volgens de richtlijn. Wij willen u er echter wel op wijzen dat richtlijnen geen wet vormen. In specifieke individuele gevallen kan beargumenteerd afgeweken worden van de richtlijn mits dit goed vastgelegd wordt in het patiëntendossier.

Hoe kan men de implementatie van de richtlijnen bevorderen?
Stel met elkaar een persoon aan die verantwoordelijk is voor het bekend maken, implementeren en evalueren van het gebruik van de richtlijnen binnen uw vakgroep of maatschap. De aangewezen persoon coördineert tevens de onderwijsactiviteiten rondom de richtlijnen.

Mogelijkheden voor implementatie:

  • Formuleer een procedure waarin de lokale vertaling, implementatie en het actueel houden van richtlijnen beschreven is.
  • Stimuleer het gebruik van e-learning modules en het bespreken van richtlijnen tijdens de refereerbijeenkomsten, opleidingsbesprekingen en complicatiebesprekingen.
  • Verwijs tijdens de ochtendrapport-besprekingen naar de aanbevelingen in richtlijnen bij de daartoe geëigende klinisch/poliklinisch casuïstiek.
  • Stimuleert het gebruik/raadplegen van richtlijnen (bijvoorbeeld het "Acute Boekje") bij alle assistenten (ook die niet in de opleiding zijn).
  • Vergemakkelijk het raadplegen of het vinden van richtlijnen/protocollen door deze bijvoorbeeld toegankelijk te maken via kwaliteitsportaal in het ZIS of door te linken naar de NIV Database Kwaliteit en de website van de Kwaliteitskoepel (zie boven).
  • Neem een hoofdstuk "richtlijnen" op in het jaarverslag van de vakgroep of afdeling en leg hierin uit wat de vakgroep heeft gedaan om richtlijnen in de praktijk te brengen. Hierin kan o.a. de (vaste) procedure, die de afdeling of maatschap volgt bij introductie, implementatie en actueel houden van richtlijnen, beschreven worden.

Mocht u zelf suggesties, ter bevordering van de implementatie van richtlijnen, willen toevoegen kunt u deze mailen aan de commissie Richtlijnen van de NIV t.a.v. jaber@niv.knmg.nl.