Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Richtlijnen

Werken volgens richtlijnen

De commissie Richtlijnen van de NIV vindt het van groot belang dat actuele richtlijnen, met betrekking tot de interne geneeskunde, door de NIV leden worden geïmplementeerd. De commissie Richtlijnen heeft ter bevordering van implementatie van richtlijnen een aantal procedures ontwikkeld. U vindt deze onderaan deze pagina. Een juiste implementatie leidt enerzijds tot een kwaliteit verhogend effect en anderzijds zorgt het voor uniformiteit en transparantie van ons dagelijkse werk. Er zijn verschillende mogelijkheden om richtlijnen te implementeren en te evalueren of gewerkt wordt volgens richtlijnen. 

Waar zijn richtlijnen te vinden?
De actuele richtlijnen interne geneeskunde zijn opgenomen in de NIV database kwaliteit. Tevens zijn deze te vinden op de website van de Kwaliteitskoepel alwaar ook andere medisch specialistische richtlijnen te vinden zijn.

Is het verplicht om richtlijnen te volgen?
Van internisten wordt verwacht dat zij werken volgens de richtlijn. Wij willen u er echter wel op wijzen dat richtlijnen geen wet vormen. In specifieke individuele gevallen kan beargumenteerd afgeweken worden van de richtlijn mits dit goed vastgelegd wordt in het patiëntendossier. 

Hoe kan men de implementatie van de richtlijnen bevorderen?
Om de implementatie van richtlijnen te bevorderen en daarmee dus ook de norm 'werken volgens richtlijnen' zoals gesteld in het document kwaliteitsnormen praktijkvoering Interne Geneeskunde, wordt hier omschreven wat u kunt doen om te borgen dat binnen uw praktijk aandacht is voor een structurele aanpak als het gaat om richtlijnimplementatie. De commissie Richtlijnen van de NIV is van mening dat het combineren van meerdere van onderstaande suggesties leidt tot een betere implementatie van de richtlijnen. 

  • Stel met elkaar een persoon aan die verantwoordelijk is voor het bekend maken, implementeren en evalueren van het gebruik van de richtlijnen binnen uw vakgroep of maatschap. Elk vakgroep lid dient op de hoogte te zijn van wie deze persoon is. De aangewezen persoon coördineert tevens de onderwijsactiviteiten rondom de richtlijnen. Deze persoon kan tevens verantwoordelijk worden gesteld voor het opnemen van een hoofdstuk 'richtlijnen' in het jaarverslag van de vakgroep of afdeling. In dit hoofdstuk dient uitgelegd te worden wat de vakgroep heeft gedaan om richtlijnen in de praktijk onder de aandacht te brengen. Hierin kan o.a. de (vaste) procedure, die de afdeling of maatschap volgt bij introductie, implementatie en actueel houden van richtlijnen, beschreven worden.
  • Formuleer een procedure waarin de lokale vertaling, implementatie en het actueel houden van richtlijnen beschreven is en maak deze voor de gehele vakgroep toegankelijk/makkelijk vindbaar.
  • Vergemakkelijk het raadplegen of het vinden van richtlijnen/protocollen door deze bijvoorbeeld toegankelijk te maken via kwaliteitsportaal in het ZIS of door te linken naar de NIV Database Kwaliteit en de website van de Kwaliteitskoepel (zie boven voor de url).
  • Stimuleer het gebruik van e-learning modules en het bespreken van richtlijnen tijdens de refereerbijeenkomsten, opleidingsbesprekingen en complicatiebesprekingen. Leg tevens vast hoe u dit hebt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld verwerkt worden in het hoofdstuk 'Richtlijnen' in het jaarverslag.
  • Verwijs tijdens de ochtendrapport-besprekingen naar de aanbevelingen in richtlijnen bij de daartoe geëigende klinisch/poliklinisch casuïstiek.
  • Stimuleert het gebruik/raadplegen van richtlijnen (bijvoorbeeld het 'Acute Boekje') bij alle assistenten (ook die niet in de opleiding zijn).

Mocht u zelf suggesties ter bevordering van de implementatie van richtlijnen willen toevoegen kunt u deze mailen aan de commissie Richtlijnen van de NIV via leeuwen@niv.knmg.nl.

Documenten richtlijnprocedures 

Leidraad-interpretatie-van-de-Code-ter-voorkoming-van-onwenselijke-benvloeding-door-belangenverstrengeling.pdf Leidraad-interpretatie-van-de-Code-ter-voorkoming-van-onwenselijke-benvloeding-door-belangenverstrengeling.pdf
Addendum-for-the-creation-of-senior-proof-guidelines.pdf Addendum-for-the-creation-of-senior-proof-guidelines.pdf
Samenvatting-addendum-ouderenproof-maken-van-richtlijnen.pdf Samenvatting-addendum-ouderenproof-maken-van-richtlijnen.pdf
Summary-of-the-addendum-for-the-creation-of-senior-proof-guidelines.pdf Summary-of-the-addendum-for-the-creation-of-senior-proof-guidelines.pdf
Addendum-ouderenproof-maken-van-richtlijnen.pdf Addendum-ouderenproof-maken-van-richtlijnen.pdf