Interesse in de opleiding tot internist?

Interesse in de opleiding tot internist?

Heb je interesse in de opleiding tot internist of start je binnenkort met de opleiding Interne geneeskunde? Lees dan alvast onderstaande informatie en meld je hier aan als lid van de Nederlandse Internisten Vereniging.

De interne geneeskunde heeft de afgelopen decennia een sterke groei en inhoudelijke ontwikkeling doorgemaakt. Het vak is complexer geworden en internisten werken steeds vaker in een bepaalde differentiatie. De vakgroepen interne geneeskunde hebben naast internisten met gespecialiseerde kennis ook behoefte aan “T-shaped professionals”: internisten met een brede basis én specialistische kennis op het eigen vakgebied die over de grenzen van de eigen specialisatie heen kijken en verbindingen leggen.

Voor de patiënten met een beschouwend, complex somatisch probleem binnen (maar ook steeds vaker buiten) de ziekenhuismuren is de internist vaak de spil in het zorgproces, de regiebehandelaar. Dit geldt voor de acuut zieke patiënt, maar ook voor de multimorbide (oudere) patiënt. De internist is als het ware het cement van de zorg, waarbij wij ons terdege realiseren dat een goede samenwerking met alle andere zorgprofessionals rondom de patiënt onontbeerlijk is.

Lees ook het artikel ‘Interne geneeskunde heeft vele gezichten‘ in Medisch Contact en bekijk de video van de KNMG hiernaast.

De opleiding

De opleiding tot internist duurt nominaal zes jaar en vindt bij voorkeur plaats in zowel een academisch als een perifeer ziekenhuis. De opleiding is als volgt opgebouwd:

De eerste vier jaren van de opleiding zijn ingedeeld in stages waarbij een deel van de stages verplicht en een deel van de stages facultatief is. In het 5e en 6e jaar vindt differentiatie plaats, waarbij gekozen kan worden voor een enkelvoudige differentiatie van 24 maanden, of een meervoudige differentiatie, bestaande uit 2 of 3 differentiatie onderdelen van elk ten minste 8 maanden. Door de introductie van twee longitudinale leerlijnen wordt tijdens de opleiding, expliciet aandacht besteed aan acute geneeskunde en ouderengeneeskunde.

De opleiding is competentiegericht en beschrijft de competenties waar de aios Interne geneeskunde zich gedurende de opleiding, in zal moeten bekwamen. Daarbij gaat het niet alleen om medisch inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook om de zogeheten CanMEDS-competenties: medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. Deze competenties zijn in het opleidingsplan van Interne geneeskunde verder uitgewerkt en geïntegreerd in de EPA’s (Entrusted Professional activities). Bijzonder is dat de competentie Professionaliteit niet apart is uitgewerkt omdat de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) professionaliteit ziet als samenstel van alle competenties. Reflectie is als extra competentie opgenomen. Deze competentie wordt door de NIV gezien als een centraal element van het opleiden en het functioneren als medisch specialist. Centraal in het opleidingsplan staat individualiseren en flexibiliseren van de opleidingsduur, met de mogelijkheid tot profilering. Dit gaat over opleiden op maat waarbij groei en ontwikkeling van de individuele aios wordt gemonitord. Dit wordt o.a. met behulp van EPA’s verder vormgegeven. EPA’s zijn gestructureerde beschrijvingen van afgebakende beroepsactiviteiten, de kernactiviteiten van de internist. Per EPA wordt bij iedere aios vastgesteld of hij/zij de benodigde kennis verworven heeft en beheerst. De EPA’s vormen de basis van het beoordelen van de voortgang van de aios in de opleiding. Het doel is om opgeleid te worden tot een professional, expert in medisch handelen, communicatie en samenwerking, waar nodig als wetenschapper en opleider en voorbereid op de vragen van de samenleving en de permanente veranderingen in de zorg. De specifieke eisen en het opleidingsplan voor de opleiding Interne geneeskunde zijn te vinden onder Opleidingsplan en regelgeving.

Landelijk onderwijs

Tijdens de opleiding worden verschillende vormen van onderwijs aangeboden, waaronder het landelijke onderwijs dat wordt georganiseerd door de Commissie Centraal Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) van de NIV.

Kijk voor meer informatie bij Landelijk onderwijs.

Portfolio

Tijdens de opleiding beheert de aios een digitaal portfolio. Dit bevat een individueel opleidingsplan, evaluaties en toetsen en toont de ontwikkeling van de aios. Het vormt de basis van de beoordelingsgesprekken met de opleider.

Kijk voor meer informatie bij Digitaal portfolio.

Opleidingsklinieken

Een overzicht van alle opleidingsklinieken Interne geneeskunde vind je bij Opleidingsklinieken.

Hier vind je ook de erkende differentiatieopleidingen.

Opleidingsetalage

De Opleidingsetalage van de Federatie Medisch Specialisten biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze de aangeboden stages en vooropleidingen met elkaar te vergelijken.

Sollicitatieprocedure

Dit jaar zijn er 126 opleidingsplaatsen voor Interne geneeskunde. Deze opleidingsplaatsen zijn verdeeld over 7 regio’s (Groningen, Utrecht, Amsterdam (VUmc en AMC), Leiden, Rotterdam, Nijmegen, Maastricht). Solliciteren kan meteen na het artsexamen maar ervaring opgedaan bijvoorbeeld als arts assistent niet in opleiding (anios) of als arts-onderzoeker geldt als voordeel. Elke regio hanteert haar eigen sollicitatieprocedure. In de bijlagen hieronder vind je de sollicitatieprocedures van de diverse opleidingsregio’s. Hierin kun je per regio zien wanneer de jaarlijkse sollicitatierondes gehouden worden en aan wie je je sollicitatiebrief moet richten.

Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Utrecht klik je hier
Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Amsterdam klik je hier
Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Groningen klik je hier
Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Leiden klik je hier
Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Maastricht klik je hier
Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Nijmegen klik je hier
Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Rotterdam klik je hier