Modulair Onderhoud Richtlijnen (Koploper)

Modulair Onderhoud Richtlijnen (Koploper)

Achtergrondinformatie Eén van de belangrijke gezamenlijke doelen van de Wetenschappelijke Verenigingen is makkelijk toegankelijk maken van up-to-date richtlijnen met als uiteindelijke doel de beste zorg voor de patiënt. Om te kunnen garanderen dat deze richtlijnen zoveel mogelijk aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen, is het van belang dat de modules van deze richtlijnen regelmatig worden gecontroleerd op geldigheid, en dat de aanbevelingen worden aangepast waar nodig. Dit vraagt een nieuwe aanpak van richtlijnonderhoud, wat uitgebreid is onderzocht in het project Modulair Onderhoud, dat eind maart 2020 haar resultaten zal opleveren.   
Doelen Binnen het project MO  werd een aantal grote beleidsmatige veranderingen voorgesteld rondom het onderhouden van richtlijnmodules, zoals het werken in clusters en het inventariseren en prioriteren van modules binnen een cluster. 
Het Koploper project heeft als doel het werken met clusters in de praktijk verder uit te werken en te gaan toetsen. De taken en verantwoordelijkheden van clusters worden beschreven. Binnen de clusters zal de volledige cyclus van modulair onderhoud doorlopen worden (inventarisatie van aanwezige modules, geldigheid aanwezige modules, prioritering van de te herziene modules en tenslotte update van geprioriteerde modules). Daarnaast zal ook ervaring opgedaan worden of en op welke wijze het werken in clusters bijdraagt aan een noodzakelijke efficiencyslag. Aan de hand van de bevindingen tijdens dit proces zullen de voorgestelde veranderingen getoetst worden en daar waar nodig aangepast. Het project levert een eindrapportage op met geleerde lessen en aanbevelingen voor vervolg (inclusief benodigde investeringen in tijd en menskracht). 
Laatste statusupdate Alle geselecteerde clusters zijn ingericht en zijn bezig met het ontwikkelen van 5 geprioriteerde modules 
In samenwerking met Alle Wetenschappelijke Verenigingen 
Contactpersoon NIV Maike van Leeuwen
Relevante links Richtlijnendatabase