Menubalk - In- uitloggen

Opleiding tot internist

Interesse in de opleiding tot internist?
De opleiding tot internist duurt zes jaar. Gestreefd wordt om hiervan een evenredig deel in een perifeer ziekenhuis en in een academisch ziekenhuis te laten plaatsvinden. De opleiding is als volgt opgebouwd:

plaatje opleiding tot internist.png

De eerste vier jaren van de opleiding zijn ingedeeld in stages waarbij een deel van de stages verplicht en een deel van de stages facultatief zijn. In het 5e en 6e jaar vindt differentiatie plaats, waarbij gekozen kan worden voor een enkelvoudige differentiatie van 24 maanden, of een meervoudige differentiatie, bestaande uit 2 of 3 differentiatie onderdelen van elk ten minste 8 maanden. Tijdens de differentiatiejaren zal 20% van de werktijd besteed worden aan de algemene interne geneeskunde.

De opleiding is competentiegericht en beschrijft de competenties waar de aios Interne Geneeskunde zich gedurende de opleiding, in zal moeten bekwamen. Daarbij gaat het niet alleen om medisch-inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook om de zogeheten CanMEDS-competenties: medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. Deze competenties zijn in het opleidingsplan ‘Intellect’ van Interne Geneeskunde nader uitgewerkt met als bijzonderheid dat de competentie professionaliteit niet apart is uitgewerkt omdat de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) professionaliteit ziet als samenstel van alle competenties. De NIV heeft reflectie als extra competentie opgenomen. Deze competentie wordt door de NIV gezien als een centraal element van het opleiden en het functioneren als specialist.

De voortgang in ontwikkeling van de competenties wordt bijgehouden met behulp van toetsen (zoals korte klinische beoordelingen en kennistoetsen). Het doel is om opgeleid te worden tot een professional, expert in medisch handelen, communicatie en samenwerking, waar nodig als wetenschapper en opleider en voorbereid op de vragen van de samenleving en de permanente veranderingen in de zorg.
Het volledige curriculum is opgenomen in het opleidingsplan ‘Intellect’. Het opleidingsplan en de specifieke eisen voor de opleiding Interne Geneeskunde zijn te vinden onder  Opleidingseisen.

Landelijk onderwijs
Tijdens de opleiding worden verschillende vormen van onderwijs aangeboden, waaronder het landelijke onderwijs dat wordt georganiseerd door de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) van de NIV. Kijk voor meer infomatie bij Landelijk onderwijs.

Portfolio
Tijdens de opleiding beheert de aios een digitaal portfolio. Dit bevat een individueel opleidingsplan, evaluaties en toetsen en toont de ontwikkeling van de aios. Het vormt de basis van de beoordelingsgesprekken met de opleider. Kijk voor meer informatie bij Digitaal Portfolio.

Opleidingsklinieken
Een overzicht van alle opleidingsklinieken Interne Geneeskunde vindt u bij Opleidingsklinieken. Hier vindt u ook de erkenningen van de opleidingsklinieken van de diverse differentiaties en informatie over de Opleidingsetalage.

Sollicitatieprocedure
Dit jaar zijn er 96 opleidingsplaatsen voor Interne Geneeskunde. Deze opleidingsplaatsen zijn verdeeld over 8 regio’s (Groningen, Utrecht, Amsterdam VU, Amsterdam AMC, Leiden, Rotterdam, Nijmegen, Maastricht). Solliciteren kan meteen na het artsexamen maar ervaring opgedaan bijvoorbeeld als arts assistent niet in opleiding (anios) of als arts-onderzoeker geldt als voordeel. Elke regio hanteert zijn eigen solliciatieprocedure. Kijk voor meer informatie bij Sollicitatieprocedure.