Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een kalenderjaar en elk jaar automatisch gecontinueerd.  

Contributietarieven 2024

 • €    595,00 Internisten werkzaam Nederland*
 • €    607,77 Bijdrage Federatie Medisch Specialisten*
 • €    595,00 Internisten werkzaam buiten Nederland
 • €    325,00 Junior NIV-lid
 • €    173,00 Seniorleden (niet meer praktiserend) 
 • €    173,00 Buitengewone leden (specialisten, niet ingeschreven als internist) 

* Indien u op 1 januari jl (nog) geen baan had, kunt u contact opnemen met het NIV bureau over een mogelijke reductie op het lidmaatschapstarief van de NIV en de Federatie.

(Financiële) voordelen
ontvangst van het Magazine ‘Interne Geneeskunde’ (4 keer per jaar)

 • kosteloos herregistratie differentiatie
 • ontvangst digitale nieuwsbrieven
 • toegang tot besloten gedeelte van website
 • gereduceerd tarief voor de Internistendagen
 • gereduceerd tarief voor landelijke COIG-cursussen en kennistoets (AIOS)
 • kosteloos individueel aanvragen accreditatie van buitenlandse congressen

Aangeslotene Federatie Medisch Specialisten en KNMG
Wie als praktiserend internist lid is van de NIV, is daarmee ook aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de KNMG. Dit betekent onder meer dat deze leden zich moeten houden aan de statuten en reglementen van deze organisaties en gebruik kunnen maken van diverse voordelen. Ook zijn deze leden onderworpen aan gedragsregels en de tuchtrechtspraak van de KNMG. Om praktische redenen wisselt de NIV persoonsgegevens uit met de FMS voor deze lidmaatschappen. Indien een lid aangeeft niet akkoord te gaan met deze gegevensuitwisseling, vervalt het recht om gebruik te maken van de individuele diensten van de FMS (o.a. juridisch advies via het Kennis- en Dienstverleningscentrum). De Federatiebijdrage in de contributie vervalt niet. Klik hier voor de wijze waarop de NIV en de Federatie uw persoonsgegevens verwerken.

Lidmaatschap Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
Indien je als medisch specialist in dienstverband werkzaam bent/gaat zijn, meld je je hiermee tevens aan als lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) met de daarbij behorende voordelen (bekijk de ledenvoordelen). Voor meer informatie over de rechten en plichten van de LAD zie de statuten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is kosteloos. Indien dit op enig moment verandert, zullen de Federatie en/of LAD je hierover informeren. De NIV zal de benodigde gegevens -eventueel via de Federatie- aan de LAD verstrekken. Klik hier voor de wijze waarop de LAD je persoonsgegevens verwerkt. Mocht je ondanks de vele kosteloze voordelen van het lidmaatschap als medisch specialist in dienstverband, niet kosteloos lid willen worden van de LAD, dan kun je hierover contact opnemen met het bureau van de NIV.

Junior NIV-leden en De Jonge Specialist
Naast een lidmaatschap bij de NIV is het ook mogelijk om lid te worden van De Jonge Specialist (jaarcontributie € 160,00). Omdat het lidmaatschap bij De Jonge Specialist los staat van een lidmaatschap bij de NIV kun je je zelf inschrijven voor het betreffende lidmaatschap:
Klik hier om lid te worden van De Jonge Specialist.  
Klik hier voor meer informatie over De Jonge Specialist.

Lid worden van de NIV 
Je kunt je aanmelden als lid van de NIV door het digitale inschrijfformulier (klik op onderstaande button) zo volledig mogelijk in te vullen. We streven ernaar om je aanmelding binnen 3 weken te verwerken. Bij een aanmelding in de loop van het jaar wordt er geen korting toegepast. Je betaalt dus altijd het volledig tarief.

Privacy statement 
Door je via dit formulier aan te melden voor lidmaatschap ga je akkoord met de privacyverklaring van de NIV.

Facturering

De contributie wordt jaarlijks (bij voorkeur via automatische incasso) in het eerste kwartaal geïnd. Bij automatische incasso ontvang je een factuur als bewijs van betaling. Als je geen gebruik wilt maken van automatische incasso ontvang je een factuur die binnen 30 dagen betaald moet worden. Bij achterstand worden passende maatregelen genomen. De originele factuur wordt slechts één maal verstrekt. De factuur kun je gebruiken bij je belastingopgave of declaratie in het ziekenhuis.

Indien je gebruik wenst te maken van incasso vind je onderaan deze pagina, in de bijlage, een machtigingsformulier voor incasso. Deze kunt je via de post volledig ingevuld en ondertekend (zonder postzegel) verzenden naar:

NIV Bureau
T.a.v. Judith Stolker
Antwoordnummer 9950
3500 WB  UTRECHT

Indien je IBAN nummer is gewijzigd, dien je ook van dit formulier gebruik te maken om het nieuwe nummer door te geven.

Sepa incasso machtiging

Wijziging of beëindiging

Wijziging van je privéadres: via ons wijzigingsformulier of onder mijn gegevens op MijnNIV.

Wijziging van je werkadres: via ons wijzigingsformulier.

Beëindiging/wijziging van het lidmaatschap
Het NIV-lidmaatschap geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Ook een wijziging naar Buitengewoon lid of Seniorlid is uitsluitend per kalenderjaar te realiseren. Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 1 november (twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar) te geschieden, schriftelijk of via ons wijzigingsformulier. Je ontvangt van de beëindiging van je lidmaatschap altijd een schriftelijke bevestiging.