Statements, reglementen en statuten

Statements, reglementen en statuten

Strategische visie

Met gepaste trots presenteert de Nederlandse Internisten Vereniging haar strategische visie 2023-2026: de internist als basis voor gezonde zorg!

Het wordt een steeds grotere uitdaging om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Een toenemende zorgvraag door een vergrijzende populatie met daarbij een toename in het aantal chronisch zieke patiënten met meerdere aandoeningen tegelijk verhogen de werkdruk. De komst van nieuwe innovatieve (dure) therapieën maken steeds meer mogelijk, maar leggen ook een druk op de zorgkosten en vragen om het maken van de juiste keuzes. En misschien wel de belangrijkste uitdaging die er is: hoe houden we onszelf vitaal genoeg om de zorgvraag op te kunnen blijven vangen. 

Het NIV bestuur gaat de komende jaren met veel vertrouwen samen met jullie en de relevante stakeholders werken aan gezonde zorg. We willen iedereen hartelijk danken voor de geleverde input tijdens de totstandkoming van deze visie.  

Met vriendelijke groet,

Het NIV-bestuur

Visiedocument Acute Zorg

De druk op de acute zorg is hoog. Om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen is actie nodig om zowel de instroom, doorstroom als uitstroom in de acute zorgketen in goede banen te leiden. De internist, als generalist en subspecialist, is nu al betrokken bij de meeste patiënten met een of meerdere chronische aandoeningen en beschikt dus over de expertise om hieraan een bijdrage te leveren. De NIV heeft daarom een visiedocument acute zorg opgesteld.

Het visiedocument is op 6 februari 2023 besproken tijdens een vergadering met het netwerk vakgroepvertegenwoordigers Interne Geneeskunde. Tijdens deze bijeenkomst waren 46 vakgroepen vertegenwoordigd. Iedereen ziet het belang van de rol van de internist in de acute keten. Naast de positieve reacties op de visie is uitgesproken dat het voor sommige ziekenhuizen een uitdaging is om tot implementatie te komen. Wilt u in overleg treden over de visie of met de NIV afstemmen, dan kan dat altijd.
Stuur uw vraag naar de NIV-werkgroep Spoedzorg via: info@internisten.nl.

Wat is er nodig vanuit de Interne Geneeskunde?
Om de zorg in de acute keten optimaal te organiseren en de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden, acht de Nederlandse Internisten Vereniging het volgende noodzakelijk:

1. De internist is inhoudelijk betrokken:

 • Verwezen patiënten voor de interne geneeskunde op de SEH worden beoordeeld door de internist*.
 • T.a.v. niet-verwezen patiënten die getrieerd worden voor de interne geneeskunde is de internist beschikbaar voor beoordeling.
 • De internist is 24/7 beschikbaar voor overleg met collega’s.
 • De internist moet buiten de reguliere uren binnen 30 minuten aanwezig kunnen zijn in het ziekenhuis (bestaande norm).
 • Tijdens piekuren is de internist fysiek aanwezig op de SEH.
 • De internist draagt zorg voor scholing binnen de acute zorg voor andere zorgprofessionals.
 • De internist is het aanspreekpunt voor de huisarts ten aanzien van acute zorgvragen voor internistische problematiek.

2. De internist is organisatorisch betrokken:

 • Een internist maakt deel uit van het MT van de SEH en AOA.
 • Internisten dragen zorg voor poliklinische spoedplekken.
 • Internisten dragen zorg voor acute zorg in de gehele keten door onder meer:
  ◦ Het bouwen van netwerken voor multimorbide of chronische patiënten.
  ◦ Het identificeren en aanpakken van knelpunten in de acute zorgketen.

Klik op de onderstaande knop voor het complete visiedocument van de NIV.

Diversiteit & Inclusiviteit statement

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) streeft naar een diverse en inclusieve beroepsgroep om zo de kwaliteit van de interne geneeskunde te waarborgen en te verhogen. Diversiteit en inclusiviteit gaat enerzijds over onderwijs, wetenschap, bestuur, management, veiligheid en differentiaties. Anderzijds kenmerkt het zich door de verscheidenheid vanuit etnische afkomst, gender, leeftijd, godsdienst, seksuele voorkeur of handicap. Variatie in perspectieven, ervaringen en achtergronden geven divers samengestelde teams een grotere denkkracht.

De NIV zet zich in om de bewustwording van (onopzettelijke) vooroordelen te vergroten. Zo wordt er in elk NIV-magazine aandacht besteed aan een aspect van diversiteit in relatie tot de (interne) geneeskunde, en wordt er tijd ingeruimd voor het onderwerp tijdens de jaarlijkse internistendagen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de bevordering van diversiteit door bewustwording en transparante procedures bij de beoordeling en selectie van internisten en artsen in opleiding tot internist.

Met elkaar staan wij voor kracht in diversiteit en inclusiviteit. Zie je dit niet terug in het handelen van de NIV, dan worden we daar graag op aangesproken.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt voor, ook in de gezondheidszorg. We mogen en kunnen grensoverschrijdend gedrag niet accepteren. De werkomgeving moet voor iedereen een veilige plek zijn waar respect en zorgzaamheid de norm zijn. Bij grensoverschrijdend gedrag kan men denken aan seksuele intimidatie, uitsluiting, agressie, pestgedrag of andere vormen van ongewenst gedrag. Grensoverschrijdend gedrag gebeurt opzettelijk maar ook vaak niet opzettelijk. Hiërarchische verhoudingen en afhankelijkheid van opleiders en supervisors kunnen factoren zijn die meespelen. Macht is hierbij subtiel en wordt vaak gevoeld door betrokkenen met minder macht, en niet vanzelfsprekend door de degene met macht. Degene die dit gedrag vertoont is fout en verantwoordelijk en nooit het slachtoffer.

Het is daarom belangrijk dat we streven naar en werken aan een veilige werk- en leeromgeving. Elke arts, elke zorgverlener verdient een veilige en gezonde werkomgeving, en elke student heeft recht op een veilig opleidingsklimaat. De Nederlandse Internisten Vereniging vindt het om deze reden van groot belang dat we rekening houden met elkaar, dat we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en dat we met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. We moeten ons afvragen wat voor effect het hebben van een bepaalde positie kan hebben op anderen in een vaak afhankelijke positie. Om een veilig werk- en leerklimaat te bevorderen besteden wij aandacht aan dit thema in verschillende werkgroepen, tijdens sessies van de Internistendagen, in ons magazine en tijdens opleidingsbijeenkomsten. Ook in het ziekenhuis is er aandacht voor dit thema. Zo zijn er binnen de ziekenhuizen vertrouwenspersonen aangesteld en is er in veel gevallen een Commissie Klachtenregeling waarbij ongewenste omgangsvormen aangekaart kunnen worden. Specifieke informatie waar je terecht kunt is in het ziekenhuis op te vragen. Mocht je hier niet uitkomen kun je altijd contact opnemen met de NIV zodat we met je mee kunnen denken.

Meer informatie over wat grensoverschrijdend gedrag is en hoe je hierover met elkaar in gesprek gaat is kun je hieronder vinden:

Mediabeleid

Contacten met de media over beleidsstandpunten van de vereniging lopen via het bureau van de NIV. Contactpersonen zijn Samara Jaber of Paula van Eerde.

Internisten die op persoonlijke titel ingaan op verzoeken van de media om medewerking te verlenen, vragen we dit aan ons te melden.

Als het gaat om kwesties die over het beleid van de vereniging gaan of over maatschappelijke vraagstukken, treedt de voorzitter of zijn plaatsvervanger op als woordvoerder namens de vereniging. Voor vakinhoudelijke vraagstukken vraagt het bureau een van de leden om namens de vereniging als ad hoc-woordvoerder op te treden. Dit gebeurt in overleg met het bestuur en op basis van inhoudelijke deskundigheid.

We streven ernaar eenduidig, professioneel en efficiënt in te spelen op vragen vanuit de media.

Optimaliseren dienstoverdrachten

De NIV wil actief bijdragen aan het verbeteren van patiëntveiligheid. Internationaal wordt het optimaliseren van overdrachten gezien als een belangrijk middel om de patiëntveiligheid te verbeteren. In dat kader heeft de NIV een pilot doorbraakproject georganiseerd in samenwerking met het CBO (zie artikel Medisch Contact).

In een ziekenhuis wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg geleverd aan patiënten. Na iedere dienst wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg overgedragen aan de volgende dienstdoende. Deze overdrachtsmomenten zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het werk en een kwetsbaar punt in de zorg. Zowel de patiënt als de dienstdoende is gebaat bij een adequate dienstoverdracht voor de continuïteit en veiligheid van zorg. Dienstoverdrachten stond centraal in de Nationale Week van de Patiëntveiligheid van 18 tot en met 22 november 2013.
Het pilot doorbraakproject was gericht op de praktijk. Internisten, arts-assistenten en verpleegkundigen uit de volgende ziekenhuizen hebben actief geparticipeerd: AMC, Deventer Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groep (locatie Delfzicht) en Reinier de Graaf Groep.

Handreiking en trainingsmodule
De kennis en ervaringen uit dit project zijn gebruikt voor de handreiking voor het optimaliseren van dienstoverdrachten (zie bijlage).
Op verzoek van de deelnemers is ook een trainingsmodule voor arts-assistenten ontwikkeld om de benodigde competenties voor dienstoverdrachten te optimaliseren (zie bijlage). Deze training kan lokaal georganiseerd worden. Hoewel het project gericht was op de interne geneeskunde, is de verwachting dat de handreiking en de trainingsmodule bruikbaar zijn voor meerdere specialismen.