Statements, reglementen en statuten

Statements, reglementen en statuten

Visiedocument Acute Zorg

Op 25 mei jl. vond een commissiedebat met de minister van VWS plaats over o.a. de acute zorg. Ter voorbereiding op dit commissiedebat stuurde de NIV onderstaande brief naar alle betrokken Kamerleden. Hierbij verwees zij naar het uitgebreidere visiedocument die je hier kunt raadplegen. De komende weken geven we een vervolg aan het contact met de Kamerleden en het debat over de acute zorg.

Mocht je eventuele vragen hebben, kun je deze mailen aan jaber@internisten.nl.

Diversiteit & Inclusiviteit statement

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) streeft naar een diverse en inclusieve beroepsgroep om zo de kwaliteit van de interne geneeskunde te waarborgen en te verhogen. Diversiteit en inclusiviteit gaat enerzijds over onderwijs, wetenschap, bestuur, management, veiligheid en differentiaties. Anderzijds kenmerkt het zich door de verscheidenheid vanuit etnische afkomst, gender, leeftijd, godsdienst, seksuele voorkeur of handicap. Variatie in perspectieven, ervaringen en achtergronden geven divers samengestelde teams een grotere denkkracht.

De NIV zet zich in om de bewustwording van (onopzettelijke) vooroordelen te vergroten. Zo wordt er in elk NIV-magazine aandacht besteed aan een aspect van diversiteit in relatie tot de (interne) geneeskunde, en wordt er tijd ingeruimd voor het onderwerp tijdens de jaarlijkse internistendagen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de bevordering van diversiteit door bewustwording en transparante procedures bij de beoordeling en selectie van internisten en artsen in opleiding tot internist.

Met elkaar staan wij voor kracht in diversiteit en inclusiviteit. Zie je dit niet terug in het handelen van de NIV, dan worden we daar graag op aangesproken.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt voor, ook in de gezondheidszorg. We mogen en kunnen grensoverschrijdend gedrag niet accepteren. Bij grensoverschrijdend gedrag kan men denken aan seksuele intimidatie, uitsluiting, agressie, pestgedrag of andere vormen van ongewenst gedrag. Grensoverschrijdend gedrag gebeurt opzettelijk maar ook vaak niet opzettelijk. Hiërarchische verhoudingen en afhankelijkheid van opleiders en supervisors kunnen factoren zijn die meespelen. Macht is hierbij subtiel en wordt vaak gevoeld door betrokkenen met minder macht, en niet vanzelfsprekend door de degene met macht. Degene die dit gedrag vertoont is fout en verantwoordelijk en nooit het slachtoffer.

Het is daarom belangrijk dat we streven naar en werken aan een veilige werk- en leeromgeving. De Nederlandse Internisten Vereniging vindt het om deze reden van groot belang dat we rekening houden met elkaar, dat we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en dat we met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. We moeten ons afvragen wat voor effect het hebben van een bepaalde positie kan hebben op anderen in een vaak afhankelijke positie. Ook in het ziekenhuis is er aandacht voor dit thema. Zo zijn er binnen de ziekenhuizen vertrouwenspersonen aangesteld en is er in veel gevallen een Commissie Klachtenregeling waarbij ongewenste omgangsvormen aangekaart kunnen worden. Specifieke informatie waar je terecht kunt is in het ziekenhuis op te vragen. Mocht je hier niet uitkomen kun je altijd contact opnemen met de NIV zodat we met je mee kunnen denken.

Meer informatie over wat grensoverschrijdend gedrag is en hoe je hierover met elkaar in gesprek gaat is kun je hieronder vinden:

Mediabeleid

Contacten met de media over beleidsstandpunten van de vereniging lopen via het bureau van de NIV. Contactpersonen zijn Samara Jaber of Paula van Eerde.

Internisten die op persoonlijke titel ingaan op verzoeken van de media om medewerking te verlenen, vragen we dit aan ons te melden.

Als het gaat om kwesties die over het beleid van de vereniging gaan of over maatschappelijke vraagstukken, treedt de voorzitter of zijn plaatsvervanger op als woordvoerder namens de vereniging. Voor vakinhoudelijke vraagstukken vraagt het bureau een van de leden om namens de vereniging als ad hoc-woordvoerder op te treden. Dit gebeurt in overleg met het bestuur en op basis van inhoudelijke deskundigheid.

We streven ernaar eenduidig, professioneel en efficiënt in te spelen op vragen vanuit de media.

Optimaliseren dienstoverdrachten

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) wil actief bijdragen aan het verbeteren van patiëntveiligheid. Internationaal wordt het optimaliseren van overdrachten gezien als een belangrijk middel om de patiëntveiligheid te verbeteren. In dat kader heeft de NIV een pilot doorbraakproject georganiseerd in samenwerking met het CBO (zie artikel Medisch Contact).

In een ziekenhuis wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg geleverd aan patiënten. Na iedere dienst wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg overgedragen aan de volgende dienstdoende. Deze overdrachtsmomenten zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het werk en een kwetsbaar punt in de zorg. Zowel de patiënt als de dienstdoende is gebaat bij een adequate dienstoverdracht voor de continuïteit en veiligheid van zorg. Dienstoverdrachten stond centraal in de Nationale Week van de Patiëntveiligheid van 18 tot en met 22 november 2013.
Het pilot doorbraakproject was gericht op de praktijk. Internisten, arts-assistenten en verpleegkundigen uit de volgende ziekenhuizen hebben actief geparticipeerd: AMC, Deventer Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groep (locatie Delfzicht) en Reinier de Graaf Groep.

Handreiking en trainingsmodule
De kennis en ervaringen uit dit project zijn gebruikt voor de handreiking voor het optimaliseren van dienstoverdrachten (zie bijlage).
Op verzoek van de deelnemers is ook een trainingsmodule voor arts-assistenten ontwikkeld om de benodigde competenties voor dienstoverdrachten te optimaliseren (zie bijlage). Deze training kan lokaal georganiseerd worden. Hoewel het project gericht was op de interne geneeskunde, is de verwachting dat de handreiking en de trainingsmodule bruikbaar zijn voor meerdere specialismen.