Herregistratie

Herregistratie

Differentiaties

Als internist met een differentiatie is herregistratie altijd een dubbel proces. Het is noodzakelijk om elke vijf jaar zowel bij de RGS (voor interne geneeskunde, zie onderaan de pagina voor contactgegevens) als bij de NIV (voor je differentiatie(s)) te herregistreren. De NIV is de houder van de verschillende differentiatieregisters. Herregistratie in een differentiatie verloopt via GAIA. Certificaten van je herregistratie worden in het GAIA dossier geplaatst.  

Contactpersoon differentiaties
Alle vragen omtrent de herregistratie met betrekking tot differentiaties mogen gestuurd worden naar differentiaties@internisten.nl.

Herregistratie-eisen

Acute geneeskunde
Allergologie en Klinische Immunologie
Bloedtransfusiegeneeskunde
Endocrinologie
Hematologie
Infectieziekten
Intensive Care*
Klinische farmacologie
Medische oncologie
Meervoudige differentiatie
Nefrologie
Ouderengeneeskunde
Vasculaire geneeskunde

*Om geherregistreerd te kunnen worden in de differentiatie Intensive Care geneeskunde dient aan de door de GIC gestelde voorwaarden te worden voldaan. Een herregistratieverzoek kan via GAIA worden ingediend bij de GIC. De GIC brengt na beoordeling van de aanvraag een advies uit aan het basisspecialisme, in dit geval de Nederlandse Internisten Vereniging. Bij akkoord volgt herregistratie via GAIA. Het herregistratiereglement en informatie over de herregistratie vind je op de website van de GIC.

Beleidsregels Herregistratie differentiaties

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NIV in juni zijn de nieuwe ‘beleidsregels Herregistratie in de differentiatie Interne geneeskunde’ vastgesteld. In deze beleidsregels is opgenomen dat internisten ook tenminste 10 geaccrediteerde punten per jaar algemene interne geneeskunde buiten de eigen differentiatie moeten behalen om geherregistreerd te worden. De NIV heeft een verzoek ingediend bij het College Geneeskundig Specialismen (CGS) om deze eis mee te nemen bij de herregistratie als internist. Op dit moment ligt een wijziging van het Besluit Interne Geneeskunde voor. Het voornemen was om de beleidsregels per 1 januari 2023 in te laten gaan, maar gezien de huidige ontwikkelingen wordt dit uitgesteld. Naar verwachting wordt de ingangsdatum nu 1 juli 2023. De overgangsbepaling zal hierop worden aangepast, zodat alle internisten tijdig in staat worden gesteld om hun algemene interne nascholingspunten te behalen. Nadere informatie volgt.

Nascholing

Onder de button Handleidingen & bijlagen bij de pagina Nascholing – leden vind je in het Excelbestand met de (buitenlandse en Nederlandse) congressen die op voorhand zijn geaccrediteerd door de secties. In het Excel bestand staan ook de ID-nummers vermeld van de buitenlandse congressen. A.h.v. de ID-nummers kun je de gevolgde nascholingen terugvinden in GAIA en zelf toevoegen aan je interne geneeskunde dossier en vervolgens kopiëren naar je differentiatiedossier. Tevens vind je onder de button Handleidingen & bijlagen bij de pagina Nascholing – leden informatie over bijvoorbeeld het aanvragen van accreditatie voor een buitenlands congres.

Geldigheid registratie differentiatie

Indien de registratie als internist in het specialistenregister van de RGS gedurende de registratieperiode wordt beëindigd, dan vervalt tegelijkertijd de registratie in de differentiatie.

Herregistratie via GAIA

De herregistratie voor de differentiaties bij de NIV verloopt in twee stappen. Hieronder zijn deze kort weergegeven.

Stap 1 Herregistratieformulier

Na invulling opslaan op je computer. Op het moment dat je je herregistratieverzoek gaat indienen via GAIA wordt gevraagd om dit formulier als bijlage toe te voegen.

Stap 2 Aanvraag indienen

Wanneer je het herregistratieformulier hebt ingevuld en je nascholingen zijn compleet, dan kun je vanaf 4 maanden vóór de expiratie van je registratietermijn via GAIA je herregistratieaanvraag indienen.

Klik hier voor een instructie om je herregistratie in te dienen via GAIA.
Klik hier om in te loggen in GAIA.

o

Hercertificering scopisten

De (her)certificering voor de scopierend internist verloopt via de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Sinds 2022 verlopen de aanvragen voor (her)certificering endoscopie via GAIA. Certificaten voor (her)certificering worden in GAIA in je scopistendossier geplaatst.

De documenten voor het indienen van je aanvraag, tref je hieronder aan.

Aanvraagformulier
Gegevens aantal verrichtingen
Brief RvB

Contactpersoon hercertificering scopie
Alle vragen omtrent de hercertificering voor de scopiërend internist mogen gestuurd worden naar schijndel@internisten.nl.

Interne geneeskunde / internist

De (her)registratie als internist verloopt via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG. Of je kunt meer informatie vinden op de website van de KNMG.

Contactgegevens RGS
herregistratie@fed.knmg.nl of telefoonnummer 088 – 440 43 10 (kantooruren).