Herregistratie

Herregistratie

Interne geneeskunde / internist

De (her)registratie als internist verloopt via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG. Of je kunt meer informatie vinden op de website van de KNMG. Contactgegevens RGS: herregistratie@fed.knmg.nl of telefoonnummer 088 – 440 43 10 (kantooruren).

Basis interne geneeskunde (IG)

In samenspraak met alle secties en het NIV-bestuur heeft de NIV een lijst van geschikte nascholing vastgesteld, zie de knop hieronder. De NIV zal ook zelf (online) nascholing ontwikkelen t.b.v. het versterken van de brede basiskennis, zoals de geaccrediteerde webinars ‘De Brede Basis’.


Differentiaties

Het herregistratieproces bestaat altijd uit twee delen:

  1. bij de RGS voor de interne geneeskunde
  2. bij de NIV voor je differentiatie(s)

Dit blijft de rest van je carrière zo, elke 5 jaar moet je zowel bij de RGS als de NIV herregistreren.

De NIV is de houder van de verschillende differentiatieregisters. Herregistratie in een differentiatie verloopt via GAIA. Certificaten van je herregistratie worden in het GAIA dossier geplaatst.

Werkwijze herregistratie differentiatie

Beleidsregels Herregistratie differentiaties

Het NIV-bestuur heeft in april 2023 een herziene versie van de ‘beleidsregels Herregistratie in de differentiatie Interne geneeskunde’ vastgesteld. Deze beleidsregels treden op 1 juli 2023 in werking. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft de eis om basis interne nascholing buiten de eigen differentiatie te volgen, opgenomen in het Besluit Interne geneeskunde. Het gevolg hiervan is dat toetsing niet door de secties zal plaatsvinden, maar door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bij de herregistratie als internist. De herregistratiecommissie heeft, ten gevolge van dit besluit en enkele andere doorgevoerde wijzigingen van de RGS, een herziene versie van de beleidsregels herregistratie differentiaties interne geneeskunde opgesteld. In de Toelichting Wijzigingen kunt u lezen welke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn doorgevoerd.

Nascholing

Onder de button Handleidingen & bijlagen bij de pagina Nascholing – leden vind je in het Excelbestand met de (buitenlandse en Nederlandse) congressen die op voorhand zijn geaccrediteerd door de secties. In het Excel bestand staan ook de ID-nummers vermeld van de buitenlandse congressen. A.h.v. de ID-nummers kun je de gevolgde nascholingen terugvinden in GAIA en zelf toevoegen aan je interne geneeskunde dossier en vervolgens kopiëren naar je differentiatiedossier. Tevens vind je onder de button Handleidingen & bijlagen bij de pagina Nascholing – leden informatie over bijvoorbeeld het aanvragen van accreditatie voor een buitenlands congres.

Voor de herregistratie als internist volg je vanaf 1 juli 2023 gemiddeld 10 geaccrediteerde basis interne nascholingspunten per jaar buiten je eigen differentiatie. Ben je een internist met een meervoudig profiel met drie onderdelen? Dan wordt van je verwacht om gemiddeld 5 geaccrediteerde basis interne nascholingspunten per jaar buiten je eigen differentiatie te halen.

Herregistratie via GAIA

De herregistratie voor de differentiaties bij de NIV verloopt in twee stappen. Hieronder zijn deze kort weergegeven.

Stap 1 Herregistratieformulier

Na invulling opslaan op je computer. Op het moment dat je je herregistratieverzoek gaat indienen via GAIA wordt gevraagd om dit formulier als bijlage toe te voegen.

Stap 2 Aanvraag indienen

Wanneer je het herregistratieformulier hebt ingevuld en je nascholingen zijn compleet, dan kun je vanaf 4 maanden vóór de expiratie van je registratietermijn via GAIA je herregistratieaanvraag indienen.

Klik hier voor een instructie om je herregistratie in te dienen via GAIA.
Klik hier om in te loggen in GAIA.

Veel gestelde vragen

Heb je een vraag over herregistratie? Bekijk dan de veel gestelde vragen. Kun je geen antwoord vinden op je vraag, neem dan contact op met differentiaties@internisten.nl

Hercertificering scopisten

De (her)certificering voor de scopiërend internist verloopt via de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Sinds 2022 verlopen de aanvragen voor (her)certificering endoscopie via GAIA. Certificaten voor (her)certificering worden in GAIA in je scopistendossier geplaatst. De documenten voor het indienen van je aanvraag, tref je hieronder aan:

Aanvraagformulier
Gegevens aantal verrichtingen
Brief RvB
Eindtermen voor de endoscopist.

Contactpersoon hercertificering scopie
Alle vragen omtrent de hercertificering voor de scopiërend internist mogen gestuurd worden naar schijndel@internisten.nl.

Herregistratie HIV- en/of hepatitis behandelaren

Bij het verzoek tot herregistratie als internist-infectioloog is een aantal jaar de mogelijkheid geweest om ook een herregistratie als HIV- en/of hepatitis behandelaar aan te vragen.

De Nederlandse Vereniging van HIV behandelaren (NVHB) heeft een nieuwe vorm van visitatie waarbij bij de intervisiedagen gekeken wordt of er per centrum voldoende HIV-expertise aanwezig is/ HIV-nascholing gedaan is.
Ook de certificering en organisatie van hepatitis centra is aangepast.

Daarom zal per heden de sectie Infectieziekten van de NIV bij het verzoek tot herregistratie niet meer een uitspraak doen over wel of niet voldoende HIV- en/of hepatitis nascholing.