Menubalk - In- uitloggen

Kwaliteitsvisitaties

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) stelt zich tot doel de kwaliteit van internistische zorg in Nederland te bevorderen. Kwaliteitsvisitatie is een vorm van intercollegiale toetsing met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Tevens is het vanaf 2020 een herregistratie vereiste om te hebben deelgenomen een kwaliteitsvisitatie. De kwaliteitsvisitatie wordt uitgevoerd door de visitatiecommissie ad hoc bestaande uit minimaal twee leden van het Forum Visitatorum en een ambtelijk secretaris van de NIV. De praktijkvoering wordt beoordeeld aan de hand van vooraf verstrekte gegevens en van gesprekken met de internisten en met vertegenwoordigers van relevante geledingen binnen en buiten het ziekenhuis. Een rondleiding door het ziekenhuis en inzage in dossiers maken deel uit van de visitatie.
Conclusies en eventuele adviezen worden geformuleerd in het visitatieverslag dat na bespreking in een plenaire vergadering van het Forum Visitatorum wordt vastgesteld.

In de afgelopen jaren is door de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk gewerkt aan de uniformering en objectivering van de kwaliteitsvisitaties. Dit heeft onder andere geleid tot een leidraad voor normen inclusief een waarderingssystematiek in de vorm van een vijfpuntschaal per norm. Vanuit politiek en maatschappij komt meer en meer vraag naar transparantie. Door de wetenschappelijke verenigingen is dan ook besloten om aan de gevisiteerde vakgroep/maatschap te adviseren, de conclusies en aanbevelingen beschikbaar te stellen aan de Raad van Bestuur en de Medische Staf.

Op basis van deze ontwikkelingen heeft de NIV haar ‘Kwaliteitsnormen praktijkvoering Interne Geneeskunde’ in 2014 geactualiseerd. De kwaliteitsnormen dienen als basis voor de kwaliteitsvisitatie. De normen zijn onderverdeeld in de volgende vier kwaliteitsdomeinen.

  1. Evaluatie van zorg
  2. Vakgroepfunctioneren
  3. Patiëntenperspectief
  4. Professionele ontwikkeling.

In 2018 en 2019 zijn de normen geevalueerd en zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd na accordering op de ALV in december 2019. 

Het uitgangspunt is dat de vakgroep zelf de verantwoordelijkheid neemt om continu de kwaliteit te verbeteren. Verwacht wordt dat de vakgroep tijdens de kwaliteitsvisitatie kan laten zien dat zij inzicht heeft in de eigen prestaties en maatregelen neemt om te verbeteren.

Door de wetenschappelijke verenigingen is afgesproken dat iedere vereniging vanaf 2016 zelfstandig de financiering van de visitaties vorm zal geven. Dat houdt voor de NIV in dat is afgesproken dat de kosten ten laste van de gevisiteerde maatschap/vakgroep worden gebracht.

UMC's
Voor de UMC's heeft het Forum Visitatorum een aangepast normendocument opgesteld en kan worden opgevraagd bij het NIV Bureau.

ZBC
In 2019 zijn wij begonnen met het visiteren van ZBC's. Bent u werkzaam in een ZBC en wilt u dat uw kliniek gevisteerd wordt? Neem dan contact op met de NIV. Dan sturen wij u de benodigde informatie toe.

GAIA
Voor meer informatie over de vastlegging van uw kwaliteitsvisitatie in GAIA klik hier.