Menubalk - In- uitloggen

Herregistratie

Huishoudelijk Reglement Differentiaties

Coulanceregeling nascholingspunten bij herregistratie in de differentiaties verruimd
Het NIV-bestuur heeft besloten om, bij het beoordelen van het benodigde aantal nascholingspunten bij herregistratie in de differentiaties, aansluiting te zoeken bij de huidige, verruimde coulanceregeling van de RGS. Dit heeft tot gevolg dat internisten waarvan de herregistratie nu verloopt een tegemoetkoming van ongeveer 33% in nascholingspunten kunnen ontvangen. Bij een vereiste van 140 geaccrediteerde nascholingspunten in 5 jaar kan de internist dus maximaal 46 coulancepunten ontvangen. 
Verplichte nascholing valt niet onder de coulanceregeling. De coulanceregeling loopt tot 1 april 2025, tenzij deze in de tussentijd door de RGS en/of NIV wordt aangepast. Mocht de internist bij een eerdere herregistratie al gebruik gemaakt hebben van de coulanceregeling (10% of 20%), dan zal dit aantal punten bij de nieuwe herregistratie in mindering gebracht worden. In tegenstelling tot de RGS komen de coulancepunten niet in het differentiatiedossier te staan, maar wordt de coulance berekend op het moment van herregistratie. 

Coulancebeleid voor jonge klaren met betrekking tot het aantal patiëntgebonden uren
Jonge Klaren die niet aan het aantal patiëntgebonden uren kunnen voldoen bij de eerste herregistratie (vijf jaar na registratie) in hun differentiatie, kunnen rekenen op coulance.  Bij de beoordeling van de eis van het aantal patiëntgebonden uren wordt voor jonge klaren vooruitgelopen op de invoering van nieuwe 'Beleidsregels Herregistratie differentiaties Interne geneeskunde'. In deze beleidsregel is de eis van het aantal patiëntgebonden uren geüniformeerd en vastgesteld op gemiddeld 8 uur per week over 5 jaar voor herregistratie en de enkelvoudige differentiatie en gemiddeld 12 uur per week voor herregistratie in de meervoudige differentiatie. Daarnaast is een artikel opgenomen over 'gelijkgestelde werkzaamheden' en wordt de mogelijkheid geboden voor een reparatiepakket van 1 jaar met de mogelijkheid om te verlengen met nog 1 jaar. 


DIFFERENTIATIES


Het register van de Enkelvoudige Differentiaties wordt beheerd door de Nederlandse Internisten Vereniging. Voor de (her)registratieeisen, formulieren etc. van de diverse differentiaties binnen de interne geneeskunde verwijzen wij u naar het submenu aan de rechterzijde.

Via GAIA
Herregistratie van de differentaties verloopt uitsluitend via GAIA (per 1-1-2018 verplicht).
Voor intensive care geneeskunde is herregistratie via GAIA vanaf 1-5-2021 verplicht.
Voor de werkwijze verwijzen wij u naar onderstaande bijlage. Certificaten van uw herregistratie vindt u onder 'mijn gegevens' als u doorklikt in GAIA naar uw differentiatiedossier (mits uw herregistratie via GAIA is afgehandeld).

Geldigheid registratie differentiatie
Indien de registratie als internist in het specialistenregister van de RGS gedurende de registratieperiode wordt beëindigd, dan vervalt tegelijkertijd de registratie in de differentiatie.

Op voorhand geaccrediteerd
Bekijk de excel-bijlage onder het kopje nascholing welke (buitenlandse en Nederlandse) congressen op voorhand zijn geaccrediteerd door de secties. In het excelbestand staan ook de ID nummers vermeld van de buitenlandse congressen. A.h.v. de ID nummers kunt u de gevolgde nascholingen terugvinden in GAIA en zelf toevoegen aan uw interne geneeskunde dossier (voorzien van een certificaat) en vervolgens kopiëren naar uw differentatiedossier.

Nascholing
Elders op deze website vindt u informatie over bijv. het aanvragen van accreditatie voor een buitenlands congres (dat niet op voorhand is geaccrediteerd). Tevens is daar een bijlage toegevoegd 'GAIA verklaard voor jonge klaren' dat als naslagwerkje kan dienen. Zie hiervoor het kopje Nascholing

Herregistratie-eisen per 01-01-2023
Tijdens de ALV in juni 2022 zijn de nieuwe herregistratie-eisen voor internisten in een differentiatie gepresenteerd. Naast nieuwe minimum eisen voor patiëntgebonden uren en deskundigheidsbevordering in de differentiatie, komen daar nu ook eisen voor deskundigheidsbevordering in de algemene interne geneeskunde bij. De nieuwe herregistratie-eisen dragen bij aan deskundigheidsbevordering in zowel de interne geneeskunde in brede zin, als in het eigen differentiatiegebied. Voor de internist waarvan zijn/haar registratieperiode afloopt in 2023, 2024, 2025 of in 2026 geldt een overgangsregeling.

De nieuwe herregistratie-eisen zijn opgenomen in de beleidsregels herregistratie in de differentiaties interne geneeskunde en kunnen hier gelezen worden. De komende tijd zullen wij onze leden verder voorlichten over de gevolgen van de invoering van de nieuwe eisen.

 


INTERNE GENEESKUNDE / INTERNIST


De (her)registratie interne geneeskunde verloopt via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG: herregistratie@fed.knmg.nl of telefoonnummer 088 - 440 43 10 (kantooruren). Of u kunt meer informatie vinden op de website van de KNMG.