Evaluatie en herziening NIV kwaliteitsvisitatie

Evaluatie en herziening NIV kwaliteitsvisitatie

Afgerond in:Q3 2023
AchtergrondinformatieDe kwaliteitsvisitatie vormt een essentieel onderdeel van het NIV kwaliteitsbeleid. De visitatie is een instrument om vakgroepen interne geneeskunde te toetsen op functioneren. De afronding van de laatste herziening van de huidige visitatiesystematiek vond plaats in 2014. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en zijn alle instellingen volgens deze systematiek gevisiteerd. Op basis van de opgedane ervaringen en kennis acht de NIV visitatiecommissie het van belang om de huidige systematiek te evalueren en te herzien. Tijdige evaluatie en herziening is nodig om continue kwaliteitsverbetering aan de hand van de visitatie te blijven optimaliseren.
Doelen1. Huidige systematiek evalueren
2. Voorstel voor aanpassing systematiek + evaluatie (pilot)
3. Aanpassing systematiek
Laatste statusupdateQ1 2022: In de Algemene Ledenvergadering van 13 december is een presentatie gehouden waarin een update werd gegeven over het project “Evaluatie en herziening kwaliteitsvisitatie”. De projectgroep heeft ondertussen aan de hand van interviews, een enquete, en een kwantiatieve analyse van de normenscores de huidige visitatie geëvalueerd. Mede op basis van deze evaluatie heeft de projectgroep een pilot vormgegeven die in 2022 zal plaatsvinden. De pilot richt zich op een visitatie die als doel heeft om meer ruimte te bieden voor klankborden, waarbij het toetsende onderdeel van de visitatie wordt ingeperkt. De vorm die daarbij is gekozen is een visitatie waarin verschillende centra op hetzelfde moment worden gevisiteerd (“clustervisitatie”), waarbij een gezamenlijke bijeenkomst centraal staan. De inhoud van deze bijeenkomst komt deels overeen met de meest onderscheidende onderwerpen uit de huidige normenset, aangevuld met relevante thema’s voor de participerende ziekenhuizen, én dynamische thema’s vanuit het NIV oogpunt.  
Contactpersoon NIVEllen Koster
Relevante bijlages/linksPresentatie ALV – 13 december 2021
Presentatie ALV – 16 juni 2022