Opleidingsvisitatie

Opleidingsvisitatie

Erkenning en toezicht

Goed opgeleide internisten zorgen voor goede patiëntenzorg, inclusief preventie. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) erkent opleidings- en stage-instellingen en opleiders voor een zo goed mogelijke opleiding van internisten. Met een opleidingserkenning mogen zij aiossen in de interne geneeskunde opleiden. In het Kaderbesluit CGS staan de voorwaarden voor erkenning beschreven.

Om een erkenning te behouden, moet een opleidingsorganisatie blijven voldoen aan de eisen op grond waarvan deze is erkend. Het toezicht begint met een evaluatiebezoek aan de organisatie, binnen een jaar nadat de eerste aios is gestart. Daarna wordt er elke vijf jaar een evaluatiebezoek gebracht aan de organisatie door de RSG. Deze evaluatiebezoeken zijn monitorend en adviserend van aard. Ook houdt de RSG toezicht via tweejaarlijkse rapportages over de kwaliteit van de opleidingen aan de RSG. Zij betrekt daarbij de mening van de aiossen en de betreffende wetenschappelijke vereniging.

De evaluatiebezoeken (voorheen visitaties) voor de opleiding Interne Geneeskunde worden uitgevoerd door leden van de Plenaire Visitatiecommissie (PVC) in opdracht van de RGS. De RGS verstuurt de betreffende documenten voor de evaluatiebezoeken. Het Bureau van de NIV maakt de afspraken voor het evaluatiebezoek en stelt een visitatiecommissie ad hoc samen.

De evaluatiebezoeken voor de differentiatieopleidingen worden georganiseerd door het bureau van de NIV in overleg met de secties van de betreffende differentiaties. De secties stellen een visitatiecommissie ad hoc samen, aangevuld met een lid van het Concilium. Sinds 1 januari 2016 gaat een ambtelijk secretaris mee voor de verslaglegging. De opleiders van de differentiaties ontvangen hiervoor een factuur.

Tijdens de Conciliumvergadering van 3 maart jl. is het document ‘Beleidsregels Erkenning en evaluatie differentiaties Interne geneeskunde’ vastgesteld. Dit document vervangt het document  ‘Opleidingen in een enkelvoudige differentiatie en het daartoe behorende meervoudige differentiatieonderdeel’.

Dit document beschrijft de erkenning en visitatie van het differentiatiedeel van de opleiding. Er wordt een kader beschreven rond de enkelvoudige differentiatie en meervoudige differentiatie, de mogelijkheden tot regionalisatie in de vorm van een perifere stage worden vastgelegd. Deze beschrijving is gebaseerd op de eerdere regelgeving zoals weergeven in “Opleidingen in een enkelvoudige differentiatie en het daartoe behorende meervoudige differentiatieonderdeel” en het “VAD reglement”.

Opleidingsklinieken

Een overzicht van alle erkende opleidingsklinieken Interne Geneeskunde, inclusief de adresgegevens, de namen van de opleiders en plaatsvervangend opleiders vind je in onderstaande bijlage.

Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Echter, wanneer een nieuwe opleider erkend wordt, zal dit pas vermeld worden in het overzicht nadat het NIV bureau hier officieel bericht van heeft ontvangen van de RGS. Er is dus sprake van enige vertraging.

De opleidingsklinieken van de enkelvoudige differentiaties tref je eveneens onderstaand aan.

Opleidingsklinieken (versie juni 2021)

Opleidingsklinieken differentiaties (versie juni 2021)