Organisatie en financiering

Organisatie en financiering
<strong>DOT</strong>

Vanaf 1 januari 2005 werken alle ziekenhuizen in Nederland, voor het registreren en declareren van zorg, via de DBC systematiek (Diagnose Behandeling Combinatie). Deze systematiek is per 1 januari 2012 doorontwikkeld naar de zogenaamde “DOT systematiek”.

De opbouw van de DOT-zorgproducten (productstructuur) kun je vinden op de zorgproductenviewer van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De productstructuur bevat (geautomatiseerde) beslisregels die zijn opgenomen in de grouper. Met behulp van deze beslisregels worden de declarabele zorgproducten afgeleid. In de zorgproductenviewer vind je informatie over de afleiding van deze zorgproducten, de inhoud van de beslisregels, en over hoe de zorgproducten zelf zijn opgebouwd. Daarnaast kun je met behulp van de interactieve viewer casussen afleiden.

Per 1 januari 2015 is er sprake van een integraal tarief. Dit betekent dat de kostencomponent en de honorariumcomponent niet meer apart worden vastgesteld. Voor interne geneeskunde is daarnaast sprake dat bijna alle zorg in het gereguleerde segment valt en dat de prijzen dus vrij onderhandelbaar zijn. 

<strong>Opbouw van de DOT-zorgproducten</strong>

Met ingang van 1 januari 2012 is de DOT-systematiek van kracht. Tegelijkertijd zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nieuwe regels ingevoerd hoe de DBC’s geregistreerd moeten worden. Voor de Registratieregels medisch specialistische zorg van de NZa, klik hier.

De Registratieregels hebben aanleiding gegeven tot veel vragen. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is een registratiewijzer voor medisch specialisten gepubliceerd. Deze registratiewijzer is een initiatief van de Raad Beroepsbelangen van de Federatie. Met de registratiewijzer wordt getracht de leden zo goed mogelijk te informeren over de toepassing van de regels in de praktijk.

<strong>Tarieven</strong>

De diagnosethesaurus is een hulpmiddel voor registratie van de klinisch relevante diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Met de diagnosethesaurus legt de medisch specialist een klinisch relevante diagnose vast die vervolgens afleidt naar een DBC-diagnose en ook naar de ICD-10 code. Deze lijst wordt ingelezen in je EPD.  Het doel van de diagnosethesaurus is niet om de medisch specialist ICD-10 te laten registreren, maar het eenduidig registreren van de klinische relevante diagnoses in het EPD.

Op 1 mei 2015 heeft Dutch Hospital Data (DHD) de diagnosethesaurus voor interne geneeskunde op haar website gepubliceerd. De NIV adviseert DHD over de koppelingen tussen klinisch relevante diagnoses (referentietermen) en DBC-diagnoses. De afleidingen naar ICD-10 zijn door het RIVM geautoriseerd. De diagnosethesaurus kan alleen geoptimaliseerd worden door gebruik in de praktijk en terugkoppeling van verbeteringen aan DHD. Dit vraagt om extra aandacht bij het gebruik van diagnosethesaurus. Graag blijft de NIV op de hoogte van de verbeterpunten die je tegenkomt bij het gebruik van de diagnosethesaurus.

Wat is ICD-10?
De International Classification of Diseases (ICD) is het internationaal gestandaardiseerde classificatiesysteem van diagnosen waarmee ziekenhuizen alle ziektebeelden en diagnosen van patiënten eenduidig kunnen registreren. De ICD-10 is de nieuwste versie van het classificatiesysteem van diagnosen. Met ICD-10 kunnen ziekenhuizen alle ziektebeelden en diagnosen van patiënten eenduidig registreren. Volgens partijen zijn de voordelen van ICD-10 de betere internationale vergelijkbaarheid, betere mogelijkheden tot het berekenen van sterftecijfers, verbeteren informatievoorziening over zorguitgaven, bestrijden/opsporen fraude, het meten van kwaliteit, het bepalen van zorgzwaarte en mogelijkheid voor meer specialisme-overstijgendheid van de productstructuur.

De ICD-10 wordt in ziekenhuizen al gebruikt door medisch codeurs om, naast hoofddiagnose, ook nevendiagnoses en aanvullende registraties zoals morfologie vast te leggen. Deze gegevens worden aangeleverd aan de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van de NVZ en de NFU en worden gebruikt voor de berekening van bijvoorbeeld de sterftecijfers van het ziekenhuis.

<strong>DOT registratie regels</strong>

Een DBC-systeem is nooit helemaal af. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen in de zorg die opname in de DBC-systematiek verdienen. Daarnaast wordt de bestaande systematiek voortdurend verfijnd en verbeterd. Mocht je een knelpunt in de DBC-systematiek tegenkomen, waarbij je het nodig acht om een wijziging in te dienen, dan kunt je hiervoor de NIV benaderen: verstegen@internisten.nl.  

<strong>Registratiewijzers</strong><br>

<strong>Wat is ICD-10?</strong>

<strong>Wat is de diagnosethesaurus?</strong>

<strong>Diagnosethesaurus Interne Geneeskunde</strong>

<strong>DB-wijzigingen</strong>