Kwaliteitsvisitatie

Kwaliteitsvisitatie

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) stelt zich tot doel de kwaliteit van internistische zorg in Nederland te bevorderen. Kwaliteitsvisitatie is een vorm van intercollegiale toetsing met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Tevens is het vanaf 2020 een herregistratie vereiste om te hebben deelgenomen een kwaliteitsvisitatie. De kwaliteitsvisitatie wordt uitgevoerd door de visitatiecommissie ad hoc bestaande uit leden van het Forum Visitatorum en een ambtelijk secretaris van de NIV.

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) werkt op dit moment aan een aanpassing van de huidige visitatiesystematiek. De kwaliteitsvisitatie is één van de instrumenten die de NIV gebruikt. Vanuit verschillende vakgroepen ontving de NIV signalen dat het instrument aan vernieuwing toe was (minder administratie, méér relevantie), waarop zij heeft besloten een projectgroep de opdracht te geven een nieuwe systematiek uit te werken.

In de Algemene Ledenvergadering (13 december 2021) heeft het NIV Bestuur de contouren van deze nieuwe systematiek gepresenteerd. Het uitgangspunt hiervan is dat de nieuwe systematiek moet leiden tot visitatie waarin klankborden en discussie op basis van vertrouwen en het lerend vermogen een prominentere rol heeft. De vorm van de visitatie moet dit faciliteren. Het huidige voorstel is om dit te doen aan hand van een zogenaamde “clustervisitatie”, waarin verschillende ziekenhuizen tegelijkertijd worden gevisiteerd, en waar een gezamenlijke bijeenkomst centraal staat.

Op dit moment vinden pilot visitaties plaats aan de hand van de nieuwe systematiek. Begin 2023 wordt de nieuwe systematiek geëvalueerd en waar nodig aangepast. De wens is om halverwege 2023 de nieuwe systematiek vast te stellen en landelijk breed toe te passen.

Het uitgangspunt is dat de vakgroep zelf de verantwoordelijkheid neemt om continu de kwaliteit te verbeteren. Verwacht wordt dat de vakgroep tijdens de kwaliteitsvisitatie kan laten zien dat zij inzicht heeft in de eigen prestaties en maatregelen neemt om te verbeteren.

Door de wetenschappelijke verenigingen is afgesproken dat iedere vereniging vanaf 2016 zelfstandig de financiering van de visitaties vorm zal geven. Dat houdt voor de NIV in dat is afgesproken dat de kosten ten laste van de gevisiteerde maatschap/vakgroep worden gebracht.

Perifere ziekenhuizen en UMC’s
Het normendocument van de huidige visitatiesystematiek is voor perifere ziekenhuizen en UMC’s op deze pagina te vinden.

ZBC
In 2019 zijn wij begonnen met het visiteren van ZBC’s. Ben jij werkzaam in een ZBC en wil je dat je kliniek gevisiteerd wordt? Mail dan naar kwaliteitsvisitatie@internisten.nl. Dan sturen wij je de benodigde informatie toe.


Kwaliteitsvisitatie in GAIA

Je deelname aan de vijfjaarlijkse NIV kwaliteitsvisitatie van je vakgroep/maatschap wordt in GAIA vastgelegd. Een rood bolletje in je dossier betekent dat je (nog) niet aan een kwaliteitsvisitatie hebt deelgenomen in je huidige herregistratieperiode.