Kwaliteitsvisitatie systematiek NIV

Kwaliteitsvisitatie systematiek NIV

Doel kwaliteitsvisitatie

Binnen de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) hechten we veel waarde aan de kwaliteitsvisitatie als instrument voor continue kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsvisitaties bieden waardevolle informatie voor de deelnemende vakgroepen en geven ons als wetenschappelijk vereniging inzicht om het kwaliteitsbeleid zoals richtlijnen, opleidingen en bij- en nascholingsprogramma’s waar nodig bij te stellen. Deelname aan kwaliteitsvisitatie is een herregistratie vereiste. 

Aanleiding herziening visitatiesystematiek

Vanuit verschillende vakgroepen ontving de NIV signalen dat de kwaliteitsvisitatie aan vernieuwing toe was: minder administratie, méér relevantie. Met behulp een financiering uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) heeft vanaf 2020 een projectgroep gewerkt aan een nieuwe visitatiesystematiek. Minder toetsend en meer nadruk op leren van elkaar en wederzijds vertrouwen zijn de uitgangspunten. Deze nieuwe systematiek is uitgebreid geëvalueerd en wordt vanaf najaar 2023 landelijk toegepast. Een achtergrondartikel over de nieuwe systematiek en resultaten van uit de evaluatie kan hier gevonden worden. Hieronder beschrijven we kort de belangrijkste onderdelen van de nieuwe systematiek.

Herziene visitatiesystematiek

De visitatie wordt uitgevoerd door de visitatiecommissie ad hoc bestaande uit leden van het Forum Visitatorum en een ambtelijk secretaris van de NIV. De herziene aanpak is anders dan voorheen, met name op onderstaande aspecten:

  • De groepsbijeenkomst is de basis van het nieuwe visiteren. Perifere ziekenhuizen worden gezamenlijk in groepen van drie ziekenhuizen gevisiteerd (cluster visitatie) om zo een klankbordrol en spiegeling te stimuleren. De UMC’s worden op basis van de georganiseerde afdelingen in een UMC gegroepeerd. Tijdens deze groepsbijeenkomsten zijn er drie afgevaardigden aanwezig per ziekenhuis/cluster.
  • De visitatiebijeenkomsten vinden plaats op een centrale locatie en niet meer in het ziekenhuis zelf.
  • De vakgroep bereidt gezamenlijk de visitatie voor d.m.v. aanleveren van schriftelijke input. In de herziene methodiek doen zij dit aan de hand van open vragen bij de normen en thema’s. Naast de bekende normen, zoals opnamebeleid en dossiervoering, zijn er NIV-relevante thema’s. Dit zijn thema’s waar niet direct een norm aan te stellen is, maar die wel relevant zijn voor het werk van de internist, zodat het gesprek ook gaat over innovatie, vitaliteit en andere discipline overstijgende onderwerpen (zie normendocument). Vakgroepen kunnen daarnaast zelf een thema aandragen waar ze over willen uitwisselen.
  • De visitatiecommissie maakt aan de hand van de aangeleverde informatie een agenda voor de groepsbijeenkomst en zorgt voor voldoende tijd om bijvoorbeeld normen te bespreken waar de vakgroepen onderling van elkaar verschillen, of waar juist één vakgroep als voorbeeld/inspiratie kan dienen.
  • De basis voor de visitatiebijeenkomst is onderling vertrouwen; we willen vakgroepen stimuleren van elkaar te leren, te reflecteren en met hulp van elkaar en de visitatoren relevante en haalbare verbeterdoelen vast te stellen. Deze doelen vormen de basis voor de vakgroepen om aan te werken in de volgende visitatiecyclus en worden vastgelegd in een individuele terugkoppeling met aandachtspunten en verbeteringen.
  • Om administratieve last voor gevisiteerden en visitatoren te verlichten én voldoende tijd en ruimte te creëren voor het bespreken van relevante onderwerpen, organiseren we twee bijeenkomsten van ongeveer een halve dag in een periode van 5 jaar. Per bijeenkomst wordt de helft van de thema’s en normen besproken (zie normendocument), zie Figuur.
  • Binnen de nieuwe visitatiesystematiek wordt de kwaliteitsvisitatie altijd losgekoppeld van de opleidingsvisitatie.

Figuur. De groepsbijeenkomst: de basis van het nieuwe visiteren

Een visitatie bestaat uit twee groepsbijeenkomsten in een periode van 5 jaar. Per groepsbijeenkomst worden er verschillende domeinen en thema’s besproken. De vakgroep beantwoord in de voorbereiding per normen domein of thema vragen als: Hoe heeft de vakgroep het georganiseerd? Waar is de vakgroep binnen dit onderdeel het meest tevreden over? Waar loopt de vakgroep tegenaan?

Elektronisch visitatiedossier

Op dit moment bevinden we ons in de laatste fase van de herziening: de implementatie van een elektronisch visitatiedossier. De wens is om dit begin 2024 volledig geïmplementeerd te hebben. Ook zullen we teamklimaat op een andere manier gaan meten, dit komt aan bod bij het onderwerp vakgroep functioneren tijdens het tweede visitatiemoment. We informeren hier in de loop van 2024 verder over.

Kosten visitatie

Door de wetenschappelijke verenigingen is afgesproken dat iedere vereniging vanaf 2016 zelfstandig de financiering van de visitaties vorm zal geven. Dat houdt voor de NIV in dat is afgesproken dat de kosten ten laste van de gevisiteerde maatschap/vakgroep worden gebracht.

Normendocument perifere ziekenhuizen en UMC’s

Het normendocument van de herziene visitatiesystematiek is voor perifere ziekenhuizen en UMC’s op hier te vinden.

ZBC
In 2019 zijn wij begonnen met het visiteren van ZBC’s. Hierbij volgen we op dit moment nog de oude systematiek. Het normendocument kan hier gevonden worden.

Voor vragen of meer informatie over de visitatie kan contact opgenomen worden via kwaliteitsvisitatie@internisten.nl.

Document ‘Evaluatie dossiervoering