Implementatie van landelijke hematologie afspraken in de regio

Implementatie van landelijke hematologie afspraken in de regio

Afgerond in: Q1 2023 
Achtergrondinformatie Regionale samenwerking wordt belangrijker, daarom zijn binnen de NVvH afspraken gemaakt over kwaliteitszorg die niet alleen in het ziekenhuis maar binnen een regionaal netwerk geborgd moeten worden. Het maken van afspraken in stap één, maar nu is het tijd voor de implementatie van deze afspraken. 
Doelen Het project draagt bij aan het implementeren van deze afspraken, door het ontwikkelen van een stappenplan dat door de verschillende regio’s doorlopen kan worden, én het faciliteren van een platform waarop de betrokkenen uit de regio ervaringen kunnen uitwisselen. 
Laatste statusupdate Q3 2021: de werkgroep heeft het regionalisatiedocument verwerkt tot een blauwdruk voor een regionaal plan. De blauwdruk is in de zomer van 2021 aangeboden aan de regio’s. De blauwdruk beschrijft een nadere uitwerking van het regionalisatiedocument en geeft per onderdeel een voorbeeldtekst die ter inspiratie kan dienen voor de regio’s bij het opstellen of herzien van hun eigen regionaal plan. Behalve dat geplande product heeft het project er ook toe geleid dat het proces om te komen tot regionale afspraken is versneld. Voorbeelden hiervan zijn dat MDO’s opnieuw zijn ingericht op regionaal niveau en al langer bestaande knelpunten omtrent de MDO’s zijn aangepakt. Ook is het regionaal verwijsbeleid in diverse regio’s besproken en vastgelegd. Zowel uit de werkgroep als uit de regio’s komen adviezen over aanvullingen, verhelderingen en verbetering van het regionalisatiedocument en wordt hiermee input gegeven voor een verbeterde volgende versie. Op deze manier leidt het project nu al tot verbetering van zorg.  
In samenwerking met Hematon IKNL NVvH
Contactpersoon NIV Gertjan Mantjes