Real-time monitoring en alarmering van diabetes type 1 patiënten

Real-time monitoring en alarmering van diabetes type 1 patiënten

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

Mensen met diabetes type 1 worden vaak op standaard momenten in het ziekenhuis gezien waardoor problemen in de glucoseregulatie vaak laat of helemaal niet aangepakt worden. De regulatie is hierdoor bij veel mensen niet optimaal en er kunnen diabetes gerelateerde complicaties ontstaan. Het doel van dit innovatieproject is het realiseren van patiëntenzorg die proactief en flexibel is, met zorg op maat op het moment dat de patiënt het nodig heeft. Rijnstate en Inreda Diabetic werken samen om real-time monitoring van patiënten met diabetes type 1 mogelijk te maken. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van continue glucose sensor die de glucose waarden meet en real-time data verstuurt zonder tussenkomst van de patiënt. Op basis van individueel vastgestelde criteria worden alarmeren ingeregeld. Door deze alarm gestuurde aanpak zullen glucose-ontregelingen sneller worden gedetecteerd, wat de kans op diabetes gerelateerde complicaties zal verlagen.  De verwachting is ook dat het aantal fysieke consulten verminderd en dat zorg voorkomen kan worden.  

Er worden pilots gedaan met kleine groepen diabetes type 1 patiënten om deze manier van diabeteszorg met actieve monitoring te valideren. Uiteindelijk is het doel dat voor elke persoon met type 1 diabetes ook, ook voor patiënten buiten Rijnstate, de glucose regulatie wordt geoptimaliseerd. Hiervoor werken we graag samen met andere ziekenhuizen en met andere firma’s die glucose monitoring devices verstrekken. De wens is om een gezamenlijk platform te ontwikkelen waar alle diabetes devices samenkomen zodat monitoring en alarmering mogelijk is.

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

Rijnstate en Inreda Diabetic werken samen om realtime monitoring van patiënten met diabetes type 1 mogelijk te maken. Op dit moment worden de mensen die behandelend worden met de InredaAP gemonitord via MijnInreda. Indien de glucosewaarden niet overeenkomen met de individueel ingestelde afkapwaarden wordt een alarm gegenereerd via mail en wordt indien nodig contact gezocht met de patient.

Dit portaal kan worden doorontwikkeld naar een breed platform om uiteindelijk actieve alarmering op continue glucosewaarden te zetten voor elke glucose sensor van een willekeurige firma. Dit betekent dat het ziekenhuis continu de realtime data van patiënten binnen krijgt, zonder handelingen van de patiënt zelf, en dat ontregelingen sneller worden gesignaleerd.

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

Het is een moeizaam om de glucose data van de verschillende fabrikanten, flash glucose monitoring of continue sensoren realtime in het ziekenhuis te krijgen.  

Daarom is gekozen om met een eigen glucose sensor het real time monitoring te ontwikkelen. Daarnaast is de wens om een white label platform te ontwikkelen die het mogelijk maakt om de glucose sensoren van de huidige commerciële firma’s te bekijken en te voorzien van remote alarmering.  

Het delen van data op het white label platform verondersteld een actieve en coöperatieve houding van de huidige aanbieders van glucose devices. Indien het mogelijk is om de glucosewaarden van afgelopen 14 dagen te delen, kan een alarm worden ontwikkeld die gebruikt maakt van de gemiddelde waarden van afgelopen 14 dagen. 

Het delen van real time data verondersteld een continue data stroom van de patient naar de portal alwaar de data wordt geanalyseerd door een algoritme. De patient hoeft in deze benadering geen acties te verrichten om de datastroom richting de portal te realiseren. De lokale implementatie zal in samenwerking zijn met het virtueel zorgcentrum, VZC van het Rijnstate. De alarmen zullen hier binnenkomen en afhankelijk welke insulinetherapie de persoon met type 1 diabetes heeft, door hen of door de diabetesverpleegkundige worden afgehandeld 

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

Op dit moment zijn er 20 mensen die de InredaAP dragen. Deze mensen worden gevolgd in de portal op basis van alarmering.   
In Q2 2024 zal gestart worden met de pilot real time monitoring met individueel ingestelde alarmering met een eigen glucose sensor.  
Het ontwikkelen van het white label platform staat nog aan het begin van de ontwikkeling. Samenwerking met Isala Ziekenhuis is gerealiseerd en na een analyse van de huidige diverse platforms, is besloten om met een aanbieder verder te gaan en te inventariseren of de ontwikkeling mogelijk is.Tevens wordt externe financiering gezocht voor deze innovatie.

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Bij het starten van de verschillende projecten zullen de volgende aspecten worden meegenomen:  

Patiënten uitkomsten 
Betere diabetesregulatie (behalen behandeldoelstelling), minder diabetes gerelateerde complicaties en meer gezondheidsinzicht 
Toename patiënttevredenheid gemeten met PROM/PREM 
Minder reiskosten, parkeerkosten en verlof voor polibezoeken  
 
Ervaring zorgverlener 
Patiëntgerichtere zorg wanneer de patiënt het nodig heeft, met real-time inzicht in data onafhankelijk van een upload van de patiënt en actieve alarmering wanneer er bijsturing nodig is- Meer ruimte op de poli voor de patiënten die het echt nodig hebben  
 
Zorgkosten 
Afname polibezoeken met gemiddeld 40%, met uiteindelijk idealiter reductie naar 1 keer per 6 maanden (1 keer arts, 1 keer verpleegkundige per jaar) of 1 keer per jaar (gezamenlijke afspraak arts en verpleegkundige) 
Toename telefonische consulten met naar schatting 40% in het eerste jaar t.o.v. het oude proces en daarna 20% meer dan in het oude proces. Deze telefonische consulten zullen voornamelijk vanuit het Virtueel Zorgcentrum (VCZ) en planbare zorg worden gedaan en minder ad hoc dan nu.  

Impact op maatschappij 
Minder ziekteverlof vanwege DM1-gerelateerde complicaties door meer patiënten met goede glucoseregulatie 
Minder reisbeweging door afname polibezoeken 
Betere arbeidsparticipatie  

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Arianne van Bon, internist-endocrinoloog en projectleider!