Uniformiteit van data-platforms voor geïntegreerde diabeteszorg

Uniformiteit van data-platforms voor geïntegreerde diabeteszorg

Afgerond in:Q2 2023
AchtergrondinformatiePatiënten gebruiken steeds meer apparaten en apps om te meten en monitoren waarbij de gegevens digitaal gedeeld kunnen worden, maar conform de zorgstandaard wordt elk kwartaal een controle bij arts of diabetesverpleegkundige verwacht. Dat is in tegenspraak met optimale zelfzorg, die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar gebeurt. Door zorg meer op afstand te realiseren kan een patiënt optimaal gebruikmaken van de juiste expertise zonder dat afstand een barrière vormt. Door meer uniformiteit binnen de gebruikte digitale platforms kan de kwaliteit van deze zorg op afstand meer worden gewaarborgd. Het digitale platform kan niet alleen gebruikt worden voor het managen van de data tussen arts en patiënt. De geaggregeerde en anonieme data biedt een uitstekend beeld van wat de geleverde zorg daadwerkelijk oplevert. Daarmee kan de digitalisering ook financiering op uitkomsten mogelijk maken. Hiervoor is het wel van belang dat de verschillende bestaande platforms dezelfde informatie verzamelen, op dezelfde manier, en waar mogelijk deze informatie ook nog deelbaar maken buiten hun eigen platform. De uiteindelijk toepassing van de enorme informatie is divers: de informatie zou binnen de principe van VBHC gebruikt kunnen worden voor zowel analyse op patiëntenniveau, als ook later op meer groepsniveau (denk ook aan een vergelijking van patiëntengroepen met gebruik van verschillende hulpmiddelen).
DoelenDoel van dit project is het aanbrengen van meer uniformiteit bij bestaande diabetes-platforms, hierbij eventueel resulterende in een “preferred platform”. Dit alles zodat apps en data veilig met elkaar verbonden kan worden, zodat patiënten op afstand kunnen worden gemonitord. Dit project inventariseert de mogelijkheden en  voorwaarden, komt tot een keuze en sluit af met het opstellen van een handreiking om het gebruik van diabetes-data ook meer in het primaire proces op te nemen.
In samenwerking metNVK DVN V&VN
Contactpersoon NIVEveline Stevens