Leidraad Multidisciplinaire Beoordeling bij Multimorbiditeit

Leidraad Multidisciplinaire Beoordeling bij Multimorbiditeit
17-04-2024

De leidraad Multidisciplinaire Beoordeling bij Multimorbiditeit is verschenen. De nieuwe leidraad introduceert een nieuwe, poliklinische overlegstructuur: multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit (MDB)

Bij patiënten met meerdere chronische aandoeningen zijn vaak meerdere zorgverleners binnen het ziekenhuis betrokken die – los van elkaar – de individuele ziektes behandelen, vaak aangeduid als fragmentatie van zorg.  Fragmentatie van zorg kan negatieve gevolgen hebben zoals onder- en overbehandeling, complicaties door interacterende ziektes en behandelingen, en hoog zorggebruik. De toename van patiënten met meerdere chronische aandoeningen is een van de belangrijkste demografische ontwikkelingen van dit moment, en daarmee een uiterst belangrijke uitdaging voor de zorg.

In deze leidraad wordt een belangrijke en ambitieuze stap gezet om de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep te verbeteren, door een overkoepelende en afgestemde behandeling na te streven. Een overkoepelende en afgestemde behandeling houdt in dat de behandeling in zijn geheel beter is afgestemd tussen de verschillende behandelaren én op de individuele situatie van de patiënt en op diens doelen, voorkeuren en mogelijkheden. Dit zal leiden tot betere coördinatie van zorg en het toepassen van de juiste zorg. Om tot een dergelijk behandelplan te komen is multidisciplinair overleg en samenwerking noodzakelijk, en dit is vormgegeven in de Multidisciplinaire Beoordeling bij Multimorbiditeit (MDB).

In de leidraad, die primair is bedoeld voor medisch specialisten in de tweede lijn die zorgen voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen en secundair voor beleidsmakers, worden handvatten geboden om de juiste doelgroep te herkennen, en om een MDB te organiseren. Het is belangrijk om op te merken dat de leidraad niet als verplichting bedoeld is, maar eerder als een stimulans om te reflecteren op het probleem en een start te maken om de zorg voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Om de multidisciplinaire beoordeling bij patienten met multimorbiditeit op een juiste wijze mogelijk te maken is het daarnaast essentieel dat er juiste randvoorwaarden komen. Op dit moment is de zorg zodanig georganiseerd dat het implementeren van een dergelijke zorgvorm erg moeizaam verloopt. Het bieden van ruimte om een overlegstructuur te organiseren voor patiënten met chronische multimorbiditeit dient gezamenlijk met relevante stakeholders bewerkstelligd te worden.

Samenwerking
Initiatiefnemer van de leidraad is de NIV. De leidraad is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit: longartsen (NVALT), revalidatieartsen (NVR), cardiologen (NVC), chirurgen (NVH), klinisch geriaters (NVKG), psychiaters (NvVP), ziekenhuisapothekers (NVZA), verpleegkundigen (V&VN) en Patiëntenfederatie Nederland.

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).